MINISTARSTVO PRAVOSUA

Na temelju lanka 214. stavka 1. Zakona o zemljinim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96) ministar pravosua donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJU, VOENJU ZEMLJINIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJINOKNJINIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJINOKNJINI POSLOVNIK)

DIO PRVI

OPE ODREDBE O UNUTARNJEM USTROJU ZEMLJINIH KNJIGA

I. glava

UVODNE ODREDBE

lanak 1.

(1) Pravilnikom o unutarnjem ustroju, voenju zemljinih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljinoknjinim odjelima sudova (Zemljinoknjini poslovnik - u daljnjem tekstu: Poslovnik) propisuje se unutarnji ustroj, voenje zemljinih knjiga i obavljanje drugih poslova u zemljinoknjinim odjelima sudova.

(2) Na poslovanje zemljinoknjinog odjela na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe Sudskog poslovnika ako Poslovnikom nije drukije odreeno.

lanak 2.

(1) Zemljine knjige vodi posebna ustrojstvena jedinica opinskog suda - zemljinoknjini odjel (lanak 5. stavak 1. i 3. Zakona o zemljinim knjigama, "Narodne novine", broj 91/96 - u daljnjem tekstu: ZZK).

(2) Zemljinoknjinim odjelom upravlja, vodi postupak i poslove obavlja voditelj zemljinoknjinog odjela pod neposrednim nadzorom zemljinoknjinog suca, ako ministar pravosua ne odredi drukije (lanak 5. stavak 4. ZZK). Voditelj zemljinoknjinog odjela i sudac koji je odreen za rad na zemljinoknjinim predmetima (zemljinoknjini sudac) odreuju se godinjim rasporedom poslova.

(3) U zemljinoknjinim odjelima s poveanim opsegom poslova voenje zemljinih knjiga i ostali poslovi vezani s radom sa zemljinim knjigama mogu se dodijeliti veem broju zemljinoknjinih slubenika, pod neposrednim nadzorom voditelja zemljinoknjinog odjela (lanak 5. stavak 4. ZZK). Za voenje zemljinih knjiga zemljinoknjini slubenik mora imati poloen zemljinoknjini ispit, a za njihov rad odgovara voditelj zemljinih knjiga.

lanak 3.

(1) Podnesci i dopisi koji se odnose na zemljine knjige (zemljinoknjini podnesci) primaju se u posebnoj pisarnici zemljinoknjinog odjela.

(2) Zemljinoknjine podneske prima slubenik zemljinoknjinog odjela kojeg je za to odredIo voditelj zemljinih knjiga.

(3) Primitak zemljinoknjinih podnesaka moe se ograniiti na odreeni skraeni dio radnog vremena.

II. glava

SASTAV ZEMLJINE KNJIGE

1. Glavna knjiga

a) Ope odredbe

lanak 4.

(1) Zemljina knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava (lanak 14. stavak 1. ZZK).

(2) Za svaku glavnu knjigu vode se posebni pomoni popisi odreeni Zakonom o zemljinim knjigama i drugim propisom (lanak 14. stavak 2. ZZK).

(3) Za svaku glavnu knjigu postoji zbirka katastarskih planova koja korisnicima zemljinih knjiga slui za lake snalaenje glede poloaja i oblika zemljita (lanak 28. ZZK).

lanak 5.

(1) Za sva zemljita jedne katastarske opine vodi se jedna glavna knjiga (lanak 17. stavak 1. ZZK)

(2) Glavna knjiga sastoji se od zemljinoknjinih uloaka (lanak 18. stavak 1. ZZK).

(3) Za svaku e se glavnu knjigu odvojeno u sluaju potrebe osnovati dopunski svesci.

lanak 6.

(1) U zemljinoknjine uloke upisuju se:

1. zemljinoknjino tijelo i promjene na njemu;

2. stvarna i druga knjina prava glede zemljinoknjinoga tijela i promjene tih prava;

3. druge injenice odreene zakonom (lanak 18. ZZK).

(2) Odredbe o pojedinim vrstama upisa i o pretpostavkama pod kojima se pojedini upisi mogu provesti sadrane su u lancima 30. do 89. ZZK. Odredbe o tome to se upisuje u pojedine listove zemljinoknjinog uloka sadrane su u lancima 20. do 25. ZZK i lancima 11. do 15. Poslovnika.

lanak 7.

(1) U zemljinoknjini uloak upisuje se samo jedno zemljinoknjino tijelo (lanak 19. stavak 1. ZZK).

(2) Zemljinoknjino tijelo moe se sastojati od jednog ili vie zemljita koja se nalaze u istoj katastarskoj opini (lanak 19. stavak 2. ZZK). Prema lanku 2. stavak 1. ZZK zemljite je dio zemljine povrine koji je u katastru zemljita oznaen posebnim brojem i nazivom katastarske opine u kojoj lei (katastarska estica).

(3) Vie zemljita koja u istoj katastarskoj opini pripadaju istom vlasniku spojit e se u jedno zemljinoknjino tijelo kad to vlasnik zatrai, ako nisu razliito optereena i ako glede ogranienja vlasnitva nema nikakve razlike ili ako se istodobno sa spajanjem uklone sve prepreke koje smetaju spajanju (lanak 19. stavak 3. ZZK). Na zahtjev vlasnika moe se spojiti i neoptereeno s optereenim, kao i manje optereeno s vie optereenim zemljitem, ako su tereti koji se nalaze na vie optereenom zemljitu na njemu upisani u istom prvenstvenom redu kao i na manje optereenom zemljitu. Spajanje nije doputeno ako je na vie optereenom zemljitu izmeu dva tereta koji su upisani i na manje optereenom zemljitu upisan neki trei teret, a taj prvenstveni red ne bude promijenjen.

(4) Za spajanje zemljita u jedno zemljinoknjino tijelo, osim zakonskih uvjeta, vaan je i gospodarski interes vlasnika da njegova nepokretna imovina ini jednu cjelinu ili da moe pojedinim njezinim dijelovima odvojeno raspolagati. Prekomjerno cijepanje (komadanje) zemljinoknjinih tijela po mogunosti trebalo bi ipak izbjegavati.

(5) Kad se vie zemljinoknjinih tijela spaja u jedno zemljinoknjino tijelo, zemljita e se prenijeti u zemljinoknjini uloak u kojem se nalazi glavni sastavni dio cjelokupnoga dobra. O tome koji e se sastavni dio smatrati kao glavni odluuje vlasnik. Takvo spajanje zemljinoknjinih tijela moe se provesti jedino ako zemljinoknjina tijela koja se imaju spojiti obuhvaaju zemljita koja se nalaze u istoj katastarskoj opini.

lanak 8.

(1) U glavnu knjigu upisat e se sva zemljita jedne katastarske opine (lanak 17. stavak 1. ZZK).

(2) Ope dobro upisuje se u glavnu knjigu ako to zatrai osoba koja na tome ima pravni interes (lanak 17. stavak 3. ZZK).

lanak 9.

(1) Zemljinoknjini upisi provode se samo u glavnoj knjizi (lanak 15. stavak 1. ZZK).

(2) Zemljinoknjini upis moe se provesti samo po nalogu koji je zemljinoknjini sud izdao u rjeenju o upisu i ne drukije nego prema sadraju tog naloga (lanak 112. stavak 1. ZZK).

b) Zemljinoknjini uloci

lanak 10.

(1) Zemljinoknjini uloak sadri posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasniki list, list B) i teretovnicu (teretni list, list C).

(2) Za svako zemljinoknjino tijelo postoje u pravilu po jedna posjedovnica, vlastovnica i teretovnica. Svaki od tih listova moe obuhvaati vie strana. Svaki se list i svaka strana istog lista moraju oznaiti brojem zemljinoknjinog uloka, te slovima i to: posjedovnica slovom "A", vlastovnica slovom "B", teretovnica slovom "C".

(3) Za zemljinoknjine uloke upotrebljavaju se zemljinoknjini obrasci (zk. obr.) br. 1-3, a za poduloke zemljinoknjini obrasci 4-6 odreeni Poslovnikom.

lanak 11.

(1) Kad je zemljinoknjino tijelo u suvlasnitvu vie osoba, na zahtjev suvlasnika za njegov e se idealni dio otvoriti poduloak koji je sastavni dio zemljinoknjinog uloka u kojem je upisano zemljinoknjino tijelo u suvlasnitvu (lanak 20. stavak 2. ZZK).

(2) Za suvlasniki dio koji je povezan s vlasnitvom posebnog dijela nekretnine otvorit e se poduloak (lanak 24. stavak 2. ZZK).

(3) Glede suvlasnikog dijela za koji je otvoren poduloak upisi e se provoditi u tom poduloku (lanak 20. stavak 4. ZZK).

(4) Poduloak sadri posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu. Na upise u poduloak na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe o upisima u uloak (lanak 20. stavak 3. ZZK).

(5) Svaki se list poduloka i svaka strana istog lista moraju oznaiti brojem zemljinoknjinog uloka i brojem poduloka, te slovima, i to: posjedovnica poduloka slovom "A". vlastovnica poduloka slovom "B", teretovnica poduloka slovom "C".

(6) Broj poduloka odreuje se rednim brojem upisa pod kojim je u vlastovnici uloka upisan suvlasniki dio za koji je otvoren poduloak (lanak 21. stavak 6. ZZK).

(7) Ako je suvlasniki dio za koji je otvoren poduloak povezan s vlasnitvom posebnog dijela nekretnina, poduloak e se, osim brojem, oznaiti i posebnim dijelom nekretnine i sporednim dijelovima na koji se odnosi vlasnitvo (lanak 21. stavak 6., lanak 24. stavak 1. ZZK).

(8) Postojanje i broj poduloka uinit e se vidljivim u posjedovnici uloka u kojem je upisana cijela nekretnina (lanak 21. stavak 5. ZZK).

lanak 12.

(1) U posjedovnicu (zemljinoknjini obrazac - zk. obr. br. 1) upisuju se:

1. svi sastavni dijelovi zemljinoknjinog tijela;

2. stvarna prava koja postoje u korist zemljinoknjinog tijela ili nekog suvlasnikog (idealnog) dijela zemljinoknjinog tijela, kao i promjene tih prava. Stvarna prava koja postoje u korist povlasne nekretnine upisat e se u posjedovnicu i kad posluna nekretnina nije upisana u zemljinoj knjizi;

3. sve katastarske promjene koje se odnose na zemljinoknjino tijelo (promjene katastarskog broja, naziva, povrine, izgraenosti), kao i pokretanje postupaka za promjenu tih podataka;

4. sva javnopravna ogranienja u pravnom prometu zemljinoknjinog tijela koja nisu ope naravi.

(2) Posjedovnica se sastoji od dva odjeljka. Prvi odjeljak obuhvaa natpis i sastavne dijelove zemljinoknjinoga tijela, a ostali se upisi provode u drugom odjeljku.

(3) Pravo graenja upisuje se u posjedovnicu posebnog zemljinoknjinog uloka kao posebno zemljinoknjino tijelo (lanak 21. stavak 4. ZZK).

(4) U posjedovnici e se po slubenoj dunosti uiniti vidljivom svaka promjena sadraja posjedovnice koja nastane zbog upisa u nekom drugom listu zemljinoknjinog uloka (lanak 22. stavak 1. ZZK).

(5) U posjedovnicu poduloka (zk. obr. br. 4.) upisuje se suvlasniki dio nekretnine koji se opisuje i oznaava po pravilima iz lanka 21. stavka 6. ZZK.

lanak 13.

(1) Posjedovnica sadri natpis koji obuhvaa naziv katastarske opine i broj zemljinoknjinoga uloka. Ako je koje zemljinoknjino tijelo opepoznato pod odreenim nazivom, taj se naziv upisuje u natpis posjedovnice (lanak 21. stavak 7. ZZK).

(2) U natpisu posjedovnice naznait e se da je u zemljinoknjinom uloku upisano vlasnitvo posebnog dijela nekretnine naznakom - "Etano vlasnitvo" (lanak 24. stavak 1. ZZK).

(3) Zemljita se upisuju u posjedovnicu pod posebnim rednim brojem, i to po mogunosti prema aritmetikom redu brojeva koje pojedino zemljite ima u katastru zemljita. Uz svako zemljite navest e se vrsta kulture ili namjena, a eventualno i opepoznata oznaka. Oznake zemljita moraju biti sukladne njihovim oznakama u katastru zemljita i katastarskim planovima, a osobito moraju u za to predvienim stupcima biti navedeni katastarski brojevi zemljita, njihova povrina prema katastru izraena u etvornim metrima, a eventualno i u hvatima i arima, kultura i namjena, kao i zgrade i druge graevine koje trajno lee na zemljitu ili su ispod njegove povrine (izgraenost zemljita).

(4) Zgrade i druge graevine moraju biti oznaene adresom, putom, ulicom, trgom i brojem radi orijentacije (npr. Petrova ulica broj 3). Po mogunosti tako e se postupati i kad zemljite koje je prema slubenoj obavijesti o provedenoj parcelaciji odreeno za graenje kue jo nije oznaeno kao zgrada, ali je ipak dobilo svoju oznaku i ve su poznati ulica i kuni broj. Tada se mogu navesti slubene oznake gradilita (npr. "Gradilite broj 2 u Preradovievoj ulici broj 15").

(5) U pravilu, najprije e se upisati zemljita na kojima su kue, dvorita i vrtovi uz kuu, i zemljita koja su gradilita, a zatim ostala zemljita aritmetikim redom.

(6) Zemljita koja se pripisuju zemljinoknjinom tijelu upisivat e se pod rednim brojem, koji neposredno slijedi iza rednoga broja posljednjega upisa, a pripis e se uiniti vidljivim u posjedovnici.

(7) Kad se zemljite otpisuje iz zemljinoknjinog uloka, crvenom e se tintom podvui upis kojim je ono upisano u posjedovnici zemljinoknjinog uloka iz kojega se otpisuje.

lanak 14.

(1) U vlastovnicu (zk. obr. br. 2) se upisuje pravo vlasnitva cijelog zemljinoknjinog tijela, kao i ona ogranienja kojima je vlasnik osobno podvrgnut glede slobodnog upravljanja ili glede raspolaganja zemljinoknjinim tijelom ili suvlasnikim dijelom (lanak 23. stavak 1. i 2. ZZK).

(2) U vlastovnici se ine vidljivom zabrana optereivanja ili otuivanja, kao i ogranienja raspolaganja zemljinoknjinim tijelom ili suvlasnikim dijelom koja se upisuju u teretovnicu, a tiu se svakoga vlasnika (lanak 23. stavak 2. i 3. ZZK).

(3) Kad je u zemljinoj knjizi upisano ope dobro, to e se njegovo svojstvo uiniti vidljivim u vlastovnici, kao i tko vodi brigu, upravlja i odgovara za to dobro, s time da se to nee posebno upisivati ako brigu, upravljanje i odgovornost za ope dobro ima Republika Hrvatska (lanak 23. stavak 4. ZZK).

(4) Glede javnih dobara u opoj i u javnoj uporabi pored njihova vlasnika (Republike Hrvatske odnosno jedinice lokalne uprave ili samouprave) naznait e se u vlastovnici tijelo ili ustanova kojoj je dobro dano na upravljanje odnosno tijelo koje njime neposredno upravlja (lanak 23. stavak 5. ZZK).

(5) U vlastovnicu poduloka (zk. obr. br. 5) upisuje se pravo vlasnitva suvlasnikog dijela nekretnine za koji je otvoren poduloak, kao i ona ogranienja kojima je suvlasnik osobno podvrgnut glede slobodnog upravljanja ili glede raspolaganja suvlasnikim dijelom.

lanak 15.

(1) U teretovnicu (zk. obr. br. 3) se upisuju stvarna prava kojima je optereeno zemljinoknjino tijelo ili idealni dio nekog suvlasnika, prava steena na ovim pravima, pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa, ogranienja raspolaganja zemljinoknjinim tijelom ili suvlasnikim dijelom kojima je podvrgnut svagdanji vlasnik optereenog dobra (lanak 25. stavak 1. ZZK).

(2) Kad je u zemljinoknjinom uloku upisano ope dobro ili javno dobro u vlasnitvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne uprave ili samouprave, u teretovnicu e se prema odredbama o upisu zakupa upisati koncesija, ako nije to posebno odreeno (lanak 25. stavak 2. ZZK).

(3) U teretovnicu se upisuju zabrane optereivanja ili otuenja (lanak 25. stavak 3. ZZK), s time da se moraju uiniti vidljivima u vlastovnici (lanak 23. stavak 2. ZZK, lanak 14. Poslovnika).

(4) Kad se u teretovnicu upisuju slunosti i druga knjina prava koja postoje u korist povlasne nekretnine, oni se moraju uiniti vidljivima u posjedovnici zemljinoknjinog uloka u kojem je upisana povlasna nekretnina (lanak 21. stavak 1. ZZK, lanak 12. Poslovnika).

(5) Zabiljebe odreene ZZK i drugim propisima upisuju se u teretovnicu ako nije odreeno da se upisuju u neki drugi list zemljinoknjinog uloka.

(6) U teretovnicu poduloka (zk. obr. br. 6.) upisuju se stvarna prava kojima je optereen suvlasniki dio glede kojega je otvoren poduloak steena na ovim pravima, pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa, ogranienja raspolaganja suvlasnikim dijelom kojima je podvrgnut svagdanji vlasnik optereenog dobra, zabrane optereivanja ili otuenja suvlasnikog dijela.

lanak 16.

(1) Zemljinoknjini e se uloci, poredani po aritmetikom redu brojeva uloaka, vrsto uvezati u sveske, koje ne smiju biti suvie debele. Ako jedna glavna knjiga obuhvaa vie svezaka, oznait e se i one redom brojeva.

(2) Radi bolje preglednosti na prvom listu svakog sveska glavne knjige mogu se navesti stranice kojima poinju pojedini uloci ili se u lijevom donjem kutu svake strane moe tintom ili igom navesti broj uloka.

(3) Kad se uloci povezuju, mora se paziti da prostor odreen za listove jednoga zemljinoknjinoga uloka za dulje vrijeme bude dovoljan. Radi toga dodat e se svakom uloku dovoljan broj praznih listova.

(4) Sveske se smiju povezati i popravljati samo pod nadzorom voditelja zemljine knjige. Kad god je to mogue sveske e se povezivati i popravljati u sudskoj zgradi.

(5) Glavne knjige uvat e se tako da budu zatiene od poara.

lanak 17.

(1) Kad se otvaraju novi zemljinoknjini uloci, oni se moraju oznaiti brojevima koji slijede neposredno iza posljednjega broja dosadanjih uloaka iste glavne knjige. Brojevi izbrisanih uloaka ne smiju se vie upotrijebiti.

(2) Brojevi izbrisanih uloaka biljee se na unutarnjoj strani omotnog lista, a umjesto toga moe se voditi i poseban popis izbrisanih uloaka sloenih po katastarskim opinama.

lanak 18.

(1) Kad su zemljinoknjini uloci povezani, upisi se mogu nastaviti na praznim listovima izbrisanih uloaka. Ako takvih listova nema, a mora se provesti koji novi upis, uloak se mora nastaviti u dopunskom svesku.

(2) Veza izmeu prvobitnoga uloka i nastavaka uinit e se vidljivom na nain da e se u prvobitnom uloku uputiti na nastavak, a u nastavku na uloak.

c) Prepisivanje zemljinoknjinih uloaka

lanak 19.

Zemljinoknjini uloak mora se prepisati ako je postao nepregledan zbog nastavljanja u dopunskim svescima ili zbog velikoga broja izbrisanih upisa ili iz drugih kojih razloga ili ako je uloak tako oteen ili istroen da prijeti opasnost da e postati neupotrebljiv.

lanak 20.

Prepisivanje pojedinih zemljinoknjinih uloaka odreuje na prijedlog voditelja zemljinih knjiga predsjednik suda stavljanjem svoga potpisa u biljenicu o prepisivanju uloaka. Ako se moraju prepisati uloci cijele sveske, potrebno je odobrenje predsjednika upanijskog suda.

lanak 21.

Upisi sadrani u starom uloku zadravaju svoj uinak, ali kad se prave izvaci, prijepisi i slubene potvrde, kad se usporeuju zemljinoknjini podnesci sa stanjem zemljine knjige i sl., uvait e se jedino sadraj novog uloka.

lanak 22.

(1) Zemljinoknjini sud mora prije nego se uloak prepie provesti sve neprovedene upise u zemljinoknjinom uloku. Ako su u uloku koji treba prepisati upisana prava glede kojih se moe pretpostaviti da su ve bez uinka, zemljinoknjini e sud prije prepisivanja nastojati da se ta prava izbriu.

(2) Ako je to svrhovito, naredit e se i skupljanje udjela vlasnitva pod najmanji zajedniki nazivnik.

lanak 23.

(1) Prepisivanje mora uvijek obuhvatiti cijeli uloak.

(2) Svi neizbrisani upisi prepisat e se pod dosadanjim tekuim brojem s onim sadrajem i u onom obliku kako su bili upisani u uloku. Izbrisani upisi i upisi koji su postali bespredmetni prenijet e se samo ako su oni od znaenja za postojanje, prvenstveni red, preglednost ili razumljivost neizbrisanih upisa. U posjedovnicu novoga uloka upisat e se samo ona zemljita koja su u vrijeme prepisivanja sastavni dijelovi zemljinoknjinoga tijela.

(3) Umjesto pravomono izbrisanih upisa koji nisu preneseni stavit e se uz redni broj samo rije "brisano", a umjesto upisa brisanja, rije "brisanje". Pri tome se vie rednih brojeva koji neposredno slijede jedan iza drugoga mogu skupiti (npr. "red. br. 21. do 36: brisani, brisanja").

lanak 24.

Novi uloak zadrava broj prepisanog uloka. Upisi koje treba provesti u novom uloku moraju bez prekida slijediti iza posljednjeg rednoga broja upisa provedenog u starom uloku.

lanak 25.

(1) Novi uloak mora se tono usporediti sa starim ulokom. im je utvreno da se oni slau, moraju se na kraju posljednjega prenesenoga upisa u svakom listu (A, B, C) staviti preko cijele irine strane novoga uloka crnom tintom dvije vodoravne crte. Meu tim vodoravnim crtama voditelj zemljine knjige stavit e biljeku "Dana ---------- 19---. god. preneseno iz sveska -------------- str. ---- do ---- ove zemljine knjige" i stavit uz to svoj potpis.

(2) U starom e uloku voditelj zemjine knjige neposredno iza posljednjega prenesenoga upisa svakoga lista (A, B, C) staviti meu dvije vodoravne crte biljeku "preneseno u svezak ------ str. -----" i uz to staviti svoj potpis. Na svaku stranu prepisanoga uloka stavit e se na gornjem rubu igom rije "prepisano".

(3) im budu prepisani svi uloci jednog sveska, on e se staviti izvan upotrebe i uvati.

lanak 26.

Nakon to se uloak prepie i voditelj zemljine knjige postupi u smislu lanka 25. Poslovnika, po pravilima o pojedinanom ispravnom postupku javno e se objaviti da je uloak prepisan i pozvati sve osobe u iju su korist bili provedeni upisi u starom uloku da podnesu prigovore i prijave glede prenesenih upisa.

lanak 27.

(1) O prepisivanju uloaka vodit e se biljenica (biljenica o prepisivanju uloaka, zk. obr. br. 7) sa sljedeim stupcima:

1. katastarska opina;

2. oznaka uloka koji treba prepisati;

3. dan naredbe za prepisivanje i potpis predsjednika suda;

4. ime zemljinoknjinog slubenika koji je proveo prepisivanje;

5. dan usporeivanja sa starim ulokom i potpis voditelja zemljne knjige;

6. dan objavljivanja oglasa o prepisivanju uloka s pozivom na ispravak;

7. primjedbe.

(2) Ako je prepisivanje odobrio predsjednik upanijskog suda, uputit e se u stupcu 3 samo na broj upisnika koji se vodi za stvari sudske uprave.

2. Zbirka isprava

lanak 28.

Zbirka isprava nastaje ulaganjem izvornika ili ovjerovljenih prijepisa isprava na temelju kojih je doputen zemljinoknjini upis. Za to se ulaganje od svake isprave na temelju koje je doputen upis zadrava barem ovjerovljeni prijepis (lanak 26. stavak 1. ZZK).

lanak 29.

(1) Ako se izvornik ili ovjerovljena isprava na temelju koje je doputen zemljinoknjini upis ve nalazi u zbirci isprava, nije potrebno ponovno ulagati prijepis. Na mjestu u zbirci isprava na koje bi trebalo uloiti prijepis uloit e se samo list s brojem urudbenog brojevnika i oznakom mjesta u zbirci isprava na kojem je uloen izvornik ili ovjerovljeni prijepis.

(2) Ako se radi o ispravama sastavljenim na tuem jeziku, a priloen im je ovjerovljen prijevod, dovoljno je uloiti ovjerovljeni prijepis prijevoda.

lanak 30.

(1) Isprave koje se ulau u zbirku isprava oznait e se kraticom urudbenoga brojevnika zemljinoknjinih podnesaka (Z), brojem urudbenoga brojevnika zemljinoknjinih podnesaka i posljednjim dvjema brojkama broja godine, npr. "Z. br. 50/30". Isprave e se uvati poredane prema brojevima urudbenoga brojevnika odvojeno od drugih zemljinoknjinih spisa, izmeu tvrdih korica i uvezati u sveske umjerene debljine. Isprave jedne godine uvezat e se u sveske nakon 31. svibnja sljedee godine.

(2) Sveske se smiju povezati i popravljati samo pod nadzorom voditelja zemljine knjige. Kad god je to mogue sveske e se povezivati i popravljati u sudskoj zgradi.

lanak 31.

Zbirka isprava vodit e se zajedniki za sve glavne knjige jednoga suda.

3. Zbirka katastarskih planova

lanak 32.

(1) Zbirka katastarskih planova sastoji se od pojedinih katastarskih planova (listova), koji su u svakoj katastarskoj opini oznaeni tekuim brojevima, a na svakom listu oznaeni su:

1. naziv katastarske opine;

2. broj lista;

3. razmjer plana;

4. brojevi zemljita (katastarskih estica).

(2) Katastarski planovi su planovi koje je izradilo tijelo nadleno za katastar zemljita prikazujui u njima poloaj i oblik svih zemljita (katastarskih estica) i zgrada odnosno objekata koji se trajno nalaze na njima ili ispod njihove povrine (lanak 28. stavak 2. ZZK).

(3) Zbirka katastarskih planova vodi se za svaku glavnu knjigu, a slui korisnicima zemljinih knjiga za lake snalaenje glede poloaja i oblika zemljita (lanak 28. stavak 1. i 3. ZZK).

(4) Zemljinoknjinom sudu katastarske planove i njihove izmjene dostavlja katastar zemljita (lanak 28. stavak 4. ZZK).

4. Upisnici, pomoni popisi i druga pomagala

lanak 33.

(1) U zemljinoknjinom odjelu vode se za zemljinoknjine stvari sljedei upisnici i popisi (lanak 29. ZZK):

1. Dnevnik zemljinoknjinih podnesaka - urudbeni brojevnik Z - zk. obr. br. 8;

2. Abecedni imenik - zk.obr.br.9;

3. Poslovni iskaz - zk.obr.br.10;

4. Popis zemljita katastarske opine (Popis zemljita I) - zk.obr.br.11a;

5. Naknadni popis zemljita katastarske opine (Naknadni popis zemljita I) - zk.obr.br.11b;

6. Popis zemljita koja u zemljinoj knjizi katastarske opine nisu upisana (Popis zemljita II.) - zk.obr.br12;

7. Popisi osoba po zk.obr.br.13;

8. Popis naruenih izvadaka, prijepisa i slubenih potvrda - zk.obr.br.14;

9. Popis otpremljenih spisa - zk.obr.br.15;

10. Biljenica o prepisivanju uloaka (v. lanak 27. Poslovnika) - zk.obr.br.7;

11. Poslovni kalendar - zk.obr.br.16;

12. Biljenica za rokove - zk.obr.br.17.

(2) U zemljinoknjinim odjelima u kojima za to postoji osobita potreba, a u posebno velikim gradovima, mogu se po naredbi predsjednika opinskog suda voditi i popisi adresa (kunih brojeva i ulica) ili druga pomagala.

(3) Popise i druga pomagala voditelj zemljine knjige vodi samostalno bez posebnog naloga zemljinoknjinog suda. Ako iz popisa proizlazi da bi sud po slubenoj dunosti trebao narediti neki upis (npr. brisanje neke zabiljebe), voditelj zemljine knjige podnijet e sucu slubeni izvjetaj, s kojim se mora postupati kao sa zemljinoknjinim podneskom.

lanak 34.

(1) Popis zemljita I vodi se za svaku katastarsku opinu odvojeno. On ima etiri stupca, i to:

1. stupac s natpisom "broj katastarskog plana";

2. stupac s natpisom "broj katastarske estice";

3. stupac s natpisom "broj zemljinoknjinog uloka;

4. stupac s natpisom "primjedbe".

(2) U stupac 1 upisat e se broj katastarskog plana na kojem je ucrtana katastarska estica.

U stupac 2 upisat e se sva zemljita jedne katastarske opine po aritmetikom redu.

U stupac 3 upisat e se broj zk. uloka u kojem je upisana katastarska estica. Ako zemljite nije upisano jer se radi o opem dobru, navest e se da se radi o opem dobru koje nije upisano u zemljinoj knjizi. Ako zemljite bude upisano u novi zemljinoknjini uloak, upisat e se broj novoga uloka, a broj dosadanjeg uloka precrtat e se crvenom tintom.

U stupac 4 upisat e se sve primjedbe koje se odnose na esticu, a naroito, ako je estica dijeljena redni broj Naknadnog popisa zemljita I, pod kojim je upisano dijeljene estice. U ovaj stupac upisat e se ostalo to se odnosi na esticu. Npr. "ponitena radi spajanja sa...".

(3) Primjedba o dijeljenju estica se zbog preglednosti uvijek upisuje uz aritmetiki zadnji broj katastarske estice, a ne uz broj estice koja se dijeli.

(2) Uz Popis zemljita I za svaku katastarsku opinu vodi se i Naknadni popis zemljita I u koji se upisuju sva zemljita nastala dijeljenjem katastarskih estica. Naknadni popis zemljita I ima pet stupaca i to:

1. stupac sa natpisom "redni broj";

2. stupac s natpisom "broj katastarskog plana";

3. stupac s natpisom "broj katastarske estice";

4. stupac s natpisom "broj zemljinoknjinog uloka";

5. stupac s natpisom "primjedbe".

lanak 35.

(1) U Popis zemljita II upisuju se zemljita koja lee u istoj katastarskoj opini, a nisu upisana u zemljinoj knjizi. Popis zemljita II ima iste stupce kao posjedovnica, a povezuje se u zemljinu knjigu ispred prvog uloka.

(2) Kad je u popisu zemljita II upisano zemljite koje je ope dobro, to e se njegovo svojstvo posebno naznaiti u stupcu "Primjedbe". Kad se zemljite koje je ope dobro upie u zemljinu knjigu (lanak 17. stavak 3. ZZK), u istom e se stupcu navesti i broj zemljinoknjinoga uloka u kojem je upisano ope dobro.

lanak 36.

(1) Popisi zemljita ponovno e se osnovati:

1. kad se osnivaju nove zemljine knjige;

2. ako su postojei popisi postali nepregledni ili neupotrebljivi. U tom sluaju trait e se odobrenje predsjednika opinskog suda.

(2) Popisi zemljita koji se sada upotrebljavaju vodit e se i nadalje po dosadanjem obliku.

lanak 37.

(1) Za svaku glavnu knjigu vodi se popis osoba koji obuhvaa imena vlasnika i drugih osoba u iju je korist proveden upis nekog drugog knjinog prava. Popis osoba vodi se po abecedi, a ima etiri stupca. U prvom stupcu navest e se ime i prezime osobe, a po potrebi datum roenja, oevo i roeno ime, jedinstveni matini broj i dr. kako bi se izbjegla opasnost da se osobe zamijeni s drugima, u drugom stupcu mjesto stanovanja, u treem stupcu broj uloka u kojem je proveden upis vlasnitva ili prava graenja, a u etvrtom stupcu broj uloka u kojem je proveden upis nekog drugog knjinog prava, a odnosi se na tu osobu.

(2) U zemljinoknjinim odjelima s manjim opsegom poslova i zemljinoknjinih predmeta popis osoba moe se voditi za svaku glavnu knjigu odvojeno ili za sve glavne knjige zajedno ili za vie njih.

(3) U zemljinoknjinim odjelima s poveanim opsegom poslova i zemljinoknjinih predmeta i u kojima se vodi vei broj glavnih knjiga predsjednik suda moe odluiti da se za svaku glavnu knjigu vode odvojeni popisi osoba ovisno o knjinom pravu koje je u njihovu korist upisano, i to: popis vlasnika i nositelja prava graenja, popis predbiljeenih vlasnika i nositelja prava graenja, popis osoba u iju su korist provedeni upisi drugih knjinih prava.

(4) Popisi osoba iz stavka 3. ovog lanka vode se po abecedi, a imaju tri stupca. U prvom stupcu navest e se ime i prezime osobe, a po potrebi datum roenja, oevo i roeno ime, jedinstveni matini broj i dr. kako bi se izbjegla opasnost da se osobe zamijeni s drugima, u drugom stupcu mjesto stanovanja, u treem stupcu broj uloka u kojem je proveden upis vlasnitva, prava graenja odnosno drugog knjinog prava koje se odnosi na tu osobu.

(5) Kad se upis izbrie u glavnoj knjizi, u popisu osoba precrtat e se broj uloka crvenom tintom.

lanak 38.

(1) Popis otpremljenih spisa slui nadziranju da se zemljinoknjinom sudu vrate zemljinoknjini spisi koji su iz bilo kojeg razloga dostavljeni nekom drugom sudu ili drugoj vlasti.

(2) Ako sud mora poslati svoj spis na zamolnicu drugog suda ili druge vlasti, zamolnica e se uloiti u spis koji se treba poslati, a povratak spisa nadzirat e se pomou popisa poslanih spisa. U stupcu za primjedbe navest e se poslovni broj spisa drugoga suda ili vlasti. Ako zatraenoga spisa nema ili je ve predan na uvanje, zamolnica se nee upisati u popis otpremljenih spisa ve u upisnik za pravnu pomo. Odluku o slanju zatraenog spisa donosi sudac. Stranim sudovima spisi se mogu poslati samo ako je to predvieno posebnim meunarodnim ugovorom o pravnoj pomoi, uz uvjet uzajamnosti.

(3) Kad se koji spis alje sudu ili drugoj vlasti uz zamolnicu da ga oni dalje poalju drugom sudu ili drugoj vlasti, u stupac 3 popisa otpremljenih spisa upisat e se svi sudovi i vlasti kojima se spis alje, i to po redu po kojem se moe oekivati da e im stii spis.

(4) Kad se spis alje viem sudu zbog pravnoga lijeka, primjedba o podnoenju spisa stavljena u stupac za primjedbe upisnika u kojem je odnosni predmet upisan zamjenjuje upisivanje u popis otpremljenih spisa.

(5) U popis otpremljenih spisa nee se upisati spis koji je ustupljen drugom sudu ili drugoj vlasti radi rjeavanja predmeta. U popis otpremljenih spisa nee se upisati ni vraeni spis nekog drugog suda ili druge vlasti koji je bio prikljuen zemljinoknjinom spisu ve e se to upisati u upisnik u kojem je bio upisan ustupljeni spis odnosno u zemljinoknjinom spisu kojem je bio prikljuen spis drugog suda ili druge vlasti.

(6) Zemljinoknjini sud mora pregledavanjem popisa otpremljenih spisa i zahtijevanjem njihova vraanja voditi rauna da se otpremljeni spisi na vrijeme vrate zemljinoknjinom sudu.

lanak 39.

(1) Poslovni kalendar vodi se da bi se spisi o zemljinoknjinim predmetima u kojima se provela dostava podnesaka i poziva ili u kojima se nakon isteka odreenog roka mora donijeti neka odluka ili naredba na vrijeme dostaviti sudu. Svi spisi koji se odnose na isti dan skupljat e se na jednom mjestu kalendara. Sudac nareuje upisivanje u poslovni kalendar biljekom "Kal". Ako je to potrebno s obzirom na opseg spisa, moe se kod upisivanja u poslovni kalendar u stupcu za primjedbe navesti slubena radnja koja se mora provesti ili broj podneska u spisu (redni broj-r.br.) u kojem je navedena slubena radnja koja se mora provesti po proteku odreenoga roka. Ako se za isti dan mora kalendirati vei broj predmeta, pojedini predmeti oznait e se tekuim brojevima koji e se navesti u spisima uz sudsku naredbu kako bi se pojedini upisi u kalendaru mogli lake nai. Ako je u istom predmetu odreeno vie rokova koji svi istjeu istog dana, predmet se u kalendaru mora upisati vie puta (pod vie tekuih brojeva).

(2) Upis u kalendaru ne oznauje se kao konano rijeen ako je spis podnijet sucu ve tek kad sud vrati rijeeni predmet. Kad je glede istog spisa u kalendaru upisano vie rokova, spis se moe oznaiti kao konano rijeen tek kad je rijeeno o svim biljekama. Ako se prekomjerno odugovlai s donoenjem rjeenja, voditelj zemljinih knjiga upozorit e na to suca.

(3) Ako voditelj zemljine knjige smatra da se i bez kalendara moe osigurati da e se svi spisi na vrijeme podnijeti sucu na rjeavanje, predsjednik suda moe dati suglasnost da se ne vodi kalendar. Ako se kalendar ne vodi, spisi se moraju uvati u odvojenim ladicama ili omotima prema danima za koje su dostavljeni pozivi ili kad istjeu rokovi. Ovakav nain uvanja spisa ni na koji nain ne umanjuje odgovornost voditelja zemljine knjige za to da se spisi u svako doba mogu nai i na vrijeme podnijeti sucu na rjeavanje.

lanak 40.

(1) Biljenica za rokove slui za nadzor proteka rokova. Biljenica za rokove vodi se ne samo za rokove odreene danima, tjednima i mjesecima ve i za due rokove i za vie godina, i to u vrsto povezanim knjigama.

(2) Na biljenicu za rokove na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe lanka 39. stavak 1. Poslovnika, s time da se u stupcu 3 upisuje kao oznaka stvari ime osobe, a u stupcu 4. predmet nadziranja.

(3) Upisivanje u biljenicu za rokove nareivat e se kraticom "B. R." koja se stavlja bojenom pisaljkom uz odnosno sudsko rjeenje. Ako je to mogue, upise treba skupljati na mjesece, polovice mjeseca ili na tjedne, kako ne bi bili podijeljeni na prevelik broj razliitih dana. (Npr. ako razliiti rokovi istjeu 16., 21., 22. svibnja 1997., svi se ti upisi u biljenici za rokove mogu skupiti pod danom 15. svibnja 1997.)

(4) Ako zemljinoknjini sud po proteku odreenog roka mora neto naloiti, voditelj zemljine knjige mora o tome izvijestiti suca.

5. Razgledanje zemljine knjige, izvaci, prijepisi, slubene potvrde.

lanak 41.

(1) Svatko moe tijekom radnog vremena razgledati zemljine knjige, zbirku isprava, pomone popise i katastarske planove. Ako je vrijeme za primanje stanaka ogranieno na krae vrijeme, to e se objaviti oglasom na vratima prostorija gdje se zemljine knjige uvaju.

(2) Razgledanje ostalih zemljinoknjinih spisa dopustit e se samo osobama koje dokau da za to imaju pravni interes. U sluaju sumnje glede postojanja pravnog interesa o tome odluuje zemljinoknjini sudac.

lanak 42.

(1) Razgledanje je doputeno samo u nazonosti zemljinoknjinoga slubenika kojem je povjeren nadzor (lanak 7. stavak 2. ZZK).

(2) Pri razgledanju stanke su dune postupati po uputama i nalozima slubenika koji vodi nadzor i s potrebnom panjom upotrebljavati knjige i pomagala. U protivnom je slubenik ovlaten stranci zabraniti daljnje razgledanje.

(3) Strankama e se na njihov zahtjev davati sva potrebna objanjenja, a posebno obavijesti i podaci iz urudbenoga brojevnika koji su im potrebni za ispravno i potpuno prosuivanje i upoznavanje upisa.

lanak 43.

(1) Svako je ovlaten zahtijevati izdavanje izvadaka, ispisa, prijepisa i slubenih potvrda glavne knjige i iz zbirke isprava (lanak 7. stavak 2. ZZK). Njih izdaje voditelj zemljinih knjiga ili zemljinoknjini slubenik kojega odredi voditelj zemljinih knjiga i za njegov rad odgovara. Iz ostalih zemljinoknjinih spisa prijepisi ili slubene potvrde izdaju se samo osobama koje dokau da za to imaju pravni interes. U sluaju sumnje glede postojanja pravnog interesa o tome odluuje zemljinoknjini sudac.

(2) Izvaci, ispisi, prijepisi i slubene potvrde naruuju se pismeno ili usmeno. Narudba se mora odmah upisati u popis izvadaka, prijepisa i slubenih potvrda. Na zahtjev e se stranci izdati potvrda da je naruila izvadak, ispis, prijepis ili slubenu potvrdu i da je donijela dravne biljege. Sama narudba izvatka, ispisa, prijepisa i slubene potvrde osloboena je plaanja pristojbi.

(3) Ako dravni biljezi ne budu doneseni ili budu doneseni u nedovoljnom iznosu, voditelj zemljine knjige obavijestit e stranku da se narudbi moe udovoljiti tek kad se predaju potrebni dravni biljezi.

(4) Narueni izvaci, ispisi, prijepisi i slubene potvrde napravit e se po redu po kojem su bili narueni. Iznimke su doputene samo radi ostvarivanja javnog interesa ili u sluaju osobite hitnosti.

lanak 44.

(1) Izvaci iz zemljinih knjiga izdaju se o knjinom stanju:

a) cijelog zemljinoknjinoga tijela (opi izvadak) ili

b) odreenog dijela zemljinoknjinoga tijela ili hipotekarne trabine (posebni izvadak).

(2) Opi izvadak sadri sve upise mjerodavne za utvrivanje pravnih odnosa glede zemljinoknjinoga tijela. Posebno moraju biti navedeni:

1. natpis uloka:

2. zemljita od kojih se sastoji zemljinoknjino tijelo u vrijeme kad je nainjen izvadak,

3. ostali upisi u posjedovnici koji jo vrijede (pokretanje postupka za promjenu podataka u posjedovnici, javnopravna ogranienja u pravnom prometu zemljinoknjinoga tijela i dr.). U izvadak se ne unose upisi u posjedovnici koji se odnose na ve provedene otpise i pripise zemljita iji je rezultat iskazan u popisu zemljita od kojih se sastoji zemljinoknjino tijelo;

4. sadanji vlasnik s ogranienjem kojima je podvrgnut glede slobodnog upravljanja ili raspolaganja zemljinoknjinim tijelom ili suvlasnikim dijelom te drugi upisi koji mogu utjecati na pravo vlasnitva (npr. predbiljeba vlasnitva u korist druge osobe i sl.);

5. svi tereti kojima je optereeno zemljinoknjino tijelo, upisana obvezna prava, ogranienja raspolaganja zemljinoknjinim tijelom ili suvlasnikim dijelom kojima je podvrgnut svagdanji vlasnik optereenog dobra, te sve zabiljebe koje se odnose na zemljinoknjino tijelo.

(3) Posebni izvadak mora se kao takav izriito i jasno oznaiti, a predmet izvatka mora se navesti u natpisu. U posebni izvadak unijet e se pored upisa oznaenih u stavku 2. ovog lanka pod brojem 1. do 4. samo oni tereti i ostali upisi koji se odnose na predmet posebnoga izvatka.

lanak 45.

(1) Podaci navedeni u stavku 2. pod brojem 1. i 2. lanka 44. Poslovnika moraju se doslovno slagati s upisima u glavnoj knjizi. Za sve ostale upise u glavnoj knjizi koji se u izvatku moraju navesti, navest e se samo ukratko njihov glavni i bitni sadraj.

(2) Glede sadraja pojedinog navoda u izvatku vrijede sljedea pravila:

1) U izvatku se moraju navesti: vrsta upisa te ime nositelja knjinog prava odnosno osobe u iju je korist upis proveden;

2) Isprava na osnovi koje je proveden upis ne navodi se u izvatku;

3) Zalona prava za trabine koje bi mogle nastati iz odobrenog kredita, preuzetog poslovodstva, s naslova jamstva ili naknade tete ili druge trabine koje bi tek imale nastati nakon nekog vremena ili ispunjenja nekoga uvjeta oznait e se rijeima: "do najvieg iznosa od ....". Glede zalonog prava na plodovima navest e se "zalono pravo na plodovima" i iznos. Glede ostalih zalonih prava navest e se samo "zalono pravo za ...." i iznos. U izvacima iz uloaka koji se s obzirom na zajedniku hipoteku vode kao sporedni uputit e se na glavni uloak i upise provedene u glavnom uloku (lanak 140. ZZK);

4) Kamate, anuitetna otplata, sporedne pristojbe itd. navest e se ako su upisane u zemljinoj knjizi;

5) Slunosti i stvarni tereti oznait e se ukratko navoenjem njihove vrste;

6) Sadraj i opseg prava ili tereta navest e se samo ako se oni vide iz samog upisa.

lanak 46.

U prijepisima e se neizbrisani upisi u glavnoj knjizi doslovno navesti. Ako je stranka kad je naruivala prijepis izriito zahtijevala da se prepiu odreeni ili svi izbrisani upisi, odgovarajua e se brisanja doslovno unijeti u prijepis, pri emu nije potrebno unositi oznake brisanja.

lanak 47.

Slubene potvrde izdaje voditelj zemljine knjige o injenicama koje nedvojbeno proizlaze iz knjiga i spisa. Kad se u slubenoj potvrdi navode podaci o izbrisanom upisu koji pravno vie ne postoji (npr. o prijanjem vlasniku, o izbrisanom zalonom pravu), to se u njoj mora izriito navesti.

lanak 48.

(1) Podaci koji se ne razabiru iz same glavne knjige ve iz urudbenoga brojevnika, popisa zemljita ili osoba ili iz drugih pomagala, mogu se na izriit zahtjev unijeti u izvatke, prijepise i slubene potvrde. Ti se podaci moraju jasno prostorno odvojiti od upisa prepisanih iz glavne knjige.

(2) Na kraju izvadaka, prijepisa i slubenih potvrda navest e se brojevi urudbenoga brojevnika zemljinoknjinih spisa koji su stigli do trenutka kad je izvadak izdan, a o kojima jo nije rijeeno.

lanak 49.

Izvatke, prijepise i slubene potvrde voditelj zemljine knjige mora tono usporediti sa zemljinom knjigom (spisima ili pomagalima), staviti oznaku suda, zemljinoknjinog odjela i datum izdavanja, te potpisati i staviti slubeni ig. Kao dan izdanja u pravilu e se navesti dan koji prethodi danu usporeivanja. Ako je za to izriito zamoljeno, navest e se as kad je sudu stigao posljednji zemljinoknjini podnesak koji je u izvatku, prijepisu ili slubenoj potvrdi uvaen.

lanak 50.

(1) Kad se zahtijeva izdavanje izvatka ili prijepisa glede vie zemljinoknjinih tijela, mogu se nainiti odvojeni izvaci odnosno prijepis glede pojedinih zemljinoknjinih tijela ili se moe nainiti zajedniki izvadak odnosno prijepis koji obuhvaa vie zemljinoknjinih tijela.

(2) Zajedniki izvadak ili prijepis mogu se nainiti samo kad su vlasnitvo i tereti glede svih zemljinoknjinih tijela u potpunosti jednaki.

lanak 51.

Promjene koje su nastupile nakon izdavanja izvatka ili prijepisa mogu se dodati kao nastavak. Ako promjena nije nastupila niti je stigao neki zemljinoknjini podnesak koje se odnosi na sadraj izvatka ili prijepisa, to e se na izvatku ili prijepisu potvrditi.

lanak 52.

Voditelj zemljine knjige duan je dati pismeni odgovor na pismene upite koji se mogu uiniti kratkim priopenjem (npr. je li neki upis u zemljinoj knjizi ve proveden ili postoji li on jo pravno) ako je podnositelj pismenog upita ovlaten osobnim razgledanjem knjiga i spisa utvrditi te injenice.

DIO DRUGI

POSTUPANJE SA ZEMLJINOKNJINIM PODNESCIMA

I. glava

OPE ODREDBE

lanak 53.

(1) Zemljinoknjini podnesci u smislu Poslovnika su svi podnesci i drugi dopisi koji stiu zemljinoknjinom sudu kojima se od toga suda zahtijeva neki zemljinoknjini upis u zemljine knjige koje vodi taj sud ili ije rjeavanje moe dovesti do zemljinoknjinog upisa (prijedlozi za upis, odluke drugih sudova ili tijela o odreivanju zemljinoknjinog upisa, zapisnici i slubeni izvjetaji sastavljeni kod suda ije rjeavanje moe dovesti do upisa, albe protiv rjeenja donesenih u zemljinoknjinom postupku i odluke donesene povodom albi, prigovori u postupku otpisivanja i pripisivanja, prijavni listovi katastra i dr.).

(2) Podnesci i dopisi upueni zemljinoknjinom sudu moraju kao takvi biti oznaeni oznakom: zemljinoknjina stvar (zemljinoknjini predmet, lanak 97. stavak 2. ZZK).

(3) Zemljinoknjini podnesci oznauju se oznakom spisa koja se sastoji od kratice naziva urudbenoga brojevnika zemljinoknjinih podnesaka (Z) u koji je upisan, rednog broja upisa u urudbenom brojevniku i posljednja dva broja godine u kojoj je unesen u urudbeni brojevnik (Npr. Z-13/96).

(4) Podnesci sastavljeni na stranom jeziku iz kojih ne proizlazi da su zemljinoknjini podnesci privremeno e se smatrati zemljinoknjinim podnescima i po njima e se postupati. Pritom se ne dira u odluku o tome kakav e utjecaj strani jezik imati na odluivanje povodom takva podneska.

II. glava

POSTUPANJE U PRIJAMNOJ PISARNICI

lanak 54.

(1) Red prvenstva zemljinoknjinih podnesaka odreuje se prema asu u kojem je zemljinoknjinom sudu, tj. prijamnoj pisarnici stigao prijedlog za upis odnosno odluka drugog suda ili tijela kojom se odreuje upis (lanak 45. stavak 1. ZZK). Na sve zemljinoknjine podneske u prijamnoj pisarnici zemljinoknjinog suda stavlja se biljeka o primitku u kojoj se pored dana, mjeseca i godine prispijea navodi i sat prispijea, a ako je to potrebno, i minuta kad je podnesak stigao.

(2) Za navode u biljeci o primitku mjerodavno je vrijeme kad je podnesak stigao prijamnoj pisarnici, a ne vrijeme kad je zemljinoknjini podnesak primljen na zapisnik kod suda ili kad je podnesak predan nekoj drugoj sudskoj prijamnoj pisarnici. Za podneske predane potom smatra se da su stigli kad su predani prijamnoj pisarnici, a ako su s pote preuzeti izvan radnog vremena, smatra se da su stigli kad se otvori prijamna pisarnica.

(3) Ako drugi sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak u kojem bi se mogao odrediti upis u zemljinu knjigu dostavi zemljinoknjinom sudu podnesak kojim je pokrenut postupak ili ako takav podnesak s potvrdom da je predan sudu ili tijelu na rjeavanje podnese stranka koja je postupak pokrenula radi upisivanja plombe, red prvenstva odluke drugog suda ili tijela kojom se odreuje upis odreuje se prema asu kad je zemljinoknjinom sudu stigao taj podnesak.

lanak 55.

(1) Kad prijamnoj pisarnici u isto vrijeme stigne vie podnesaka koji se odnose na isto zemljinoknjino tijelo, na svakom od tih podnesaka i u biljeci o prijamu uputit e se na ostale zemljinoknjine podneske koji su stigli u isto vrijeme (npr. "istodobno s podneskom N. N. radi uknjibe vlasnitva").

(2) Kao podnesci koji su istodobno stigli smatraju se oni koji su istodobno predani prijamnoj pisarnici, kao i oni podnesci koje zemljinoknjinom slubeniku odreenom za primitak podnesaka u vrijeme otvaranja prijamne pisarnice predaju drugi sudski slubenici.

(3) Stranka koja predaje vie zemljinoknjinih podnesaka moe zahtijevati da ih slubenik prijamne pisarnice preuzme po redu koji je stranka odredila.

(4) Zemljinoknjini podnesci koji su stigli prijamnoj pisarnici predat e se voditelju zemljine knjige za vrijeme radnog vremena, a po potrebi i vie puta u primjerenim razmacima tijekom radnog vremena.

III. glava

URUDBENI BROJEVNIK ZEMLJINOKNJINIH PODNESAKA

lanak 56.

(1) U urudbeni brojevnik zemljinoknjinih podnesaka upisuju se svi zemljinoknjini podnesci. Urudbeni brojevnik zemljinoknjinih podnesaka vodi voditelj zemljine knjige ili zemljinoknjini slubenik kojega za to odredi voditelj zemljinih knjiga.

(2) U urudbeni brojevnik se ne upisuju zahtjevi za izdavanje izdvadaka, prijepisa, slubenih potvrda ili priopenja, upiti glede zemljine knjige ili pojedinih upisa koje su podnijele stranke ili tijelo vlasti. U urudbeni brojevnik se ne upisuju ni izvjetaji da se odluke donesene u zemljinoknjinom postupku nisu mogle dostaviti ve se o takvim izvjetajima rjeava pod prvobitnim poslovnim brojem. Upiti koje rjeava voditelj zemljine knjige u vlastitom djelokrugu (npr. je li neko zemljinoknjino rjeenje dostavljeno i sl.) ne upisuju se ni u jedan upisnik.

lanak 57.

(1) U urudbeni brojevnik se u posebne stupce upisuje:

1. U stupac 1., urudbeni broj kojeg podnesak ili spis dobije u brojevniku.

Brojevi teku od poetka do kraja kalendarske godine.

2. U stupac 2., dan kada je podnesak ili spis zaprimljen u urudbeni brojevnik.

3. U stupac 3., dan kada je predmet rijeen.

4. U stupac 4., oznaka spisa.

5. U stupac 5., poetno slovo abecednog imenika.

(2) Urudbeni brojevnik mora se dnevno zakljuiti tako da se iza upisa zadnjeg podneska ili spisa crvenom tintom podvue deblja crta.

(3) U stupce abecednoga imenika upisuju se:

1. U stupac 1., porodino i osobno ime ili naziv podnositelja podneska, predmet podneska, urudbeni broj podneska i oznaka spisa predmeta.

Kao poetno slovo abecednog imenika uzima se poetno slovo porodinog imena podnositelja podneska, a ako ih ima vie onda prvoga (primjerice ako je podnositelj Vukovi Luka onda slovo "V", a ako je podnesak stigao od Ministarstva financija onda slovo "M" itd).

Kada zemljinoknjini upis odreuje drugi sud ili drugo nadleno tijelo (lanak 108. stavak 2. ZZK) onda se uzima poetno slovo mjesta sjedita tog suda ili drugog tijela, ali se predmet mora upisati i pod slovom predlagatelja (u obrascu II primjer br. 136/97, slovo O i P).

2. U stupac 2., broj urudbenoga brojevnika,

3. U stupac 3., oznaka pod kojim se spis "Z" uva u arhivi.

(4) Poslovni iskaz (zk. obr. br. 10) evidencija je o kretanju spisa predmeta, nainu rjeenja, vrstama upisa i prava na zemljitima.

(5) Voditelj zemljine knjige odnosno zemljinoknjini slubenik kojega je za to odredio voditelj zemljine knjige mora odmah po primitku zemljinoknjinog podneska ispuniti stupac 1 do 5 urudbenoga brojevnika, te broj urudbenoga brojevnika i posljednje dvije brojke broja godine upisati u prijamni tambilj. Ova e se oznaka staviti i na sve prijepise podneska, kao i na sve priloge i rubrike podneska. Ta e se oznaka staviti na sve otpravke rjeenja donesenih u zemljinoknjinom postupku i potvrde o dostavi koje se odnose na ta rjeenja.

(6) Na mjestu gdje bi u zemljinoknjinom uloku trebalo provesti upis odmah e se obinom pisaljkom uiniti vidljivim dan i vrijeme kad je stigao prijedlog za upis te broj urudbenoga brojevnika (plomba, lanak 98. stavak 1. ZZK). Plomba se nee upisati ako zemljite ili pravo glede kojega se zahtijeva upis nisu navedeni u zemljinoknjinom podnesku i njegovim prilozima ili ako nisu upisani u zemljinoj knjizi.

(7) Plomba e se upisati i kad drugi sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak u kojem bi se mogao odrediti upis u zemljinu knjigu dostavi zemljinoknjinom sudu podnesak kojim je pokrenut postupak ili ako takav podnesak s potvrdom da je predan sudu ili tijelu na rjeavanje podnese stranka koja je postupak pokrenula.

lanak 58.

(1) Zemljinoknjini podnesci upisat e se u urudbeni brojevnik po redu odreenom biljekom o prijamu. Svaki podnesak upisat e se pod posebnim brojem. Podnesci koji su istodobno stigli takoer e se upisivati pod posebnim brojem i oznaiti biljekom "istodobno s".

(2) Zemljinoknjini podnesci koji su se previdjeli upisati u urudbeni brojevnik naknadno e se bez odlaganja upisati u urudbeni brojevnik. Ako nedostaje biljeka o primitku, prijamna pisarnica mora potvrditi vrijeme primitka. Kad je zemljinoknjini podnesak koji se odnosi na isti uloak i koji je kasnije stigao prije toga ve dobio broj urudbenoga brojevnika, a upis u glavnoj knjizi jo nije proveden, izbrisat e se broj urudbenoga brojevnika kasnijeg podneska i staviti novi broj urudbenoga brojevnika kako bi se iz reda brojeva urudbenoga brojevnika nedvojbeno mogao utvrditi meusobni red prvenstva zemljinoknjinih podnesaka koja se odnose na isti uloak. Ako je na temelju kasnijeg podneska ve proveden upis, postupit e se prema 117. do 119. ZZK.

IV. glava

IZVJETAJ O KNJINOM STANJU

lanak 59.

Nakon to podnesak bude upisan u urudbeni brojevnik, abecedni imenik i poslovni iskaz voditelj zemljine knjige odnosno zemljinoknjini slubenik kojega za to odredi voditelj zemljine knjige usporedit e zemljinoknjini podnesak sa stanjem zemljine knjige i sastaviti izvjetaj o knjinom stanju. Izvjetaj se mora napisati na zemljinoknjinom podnesku ili na odvojenom listu (izvjetaj o knjinom stanju, skraeno "Ikst"), mora biti datiran i potpisan od strane osobe koja ga je nainila.

lanak 60.

(1) Izvjetaj o knjinom stanju sadri podatke o stanju zemljine knjige u trenutku kada je pristigao podnesak ili spis. Ako se stanje slae onda se u iskazu zemljinoknjinoga stanja samo upiu rijei "Slae se".

(2) Ako se zemljinoknjino stanje ne slae, voditelj zemljine knjige ili zemljinoknjini namjetenik iznosi stanje kakvo je u zemljinoj knjizi i to je potrebno uiniti da se moe provesti traeni upis.

lanak 61.

(1) Zemljinoknjini podnesak i prilozi zajedno s izvjetajem o knjinom stanju kojem su priloeni prethodni spisi podnosi se zemljinoknjinom sudu.

(2) Izvjetaju o knjinom stanju priloit e se prethodni spisi koji bi sucu mogli biti potrebni za rjeavanje zemljinoknjinog predmeta. Prethodni spisi moraju se uvijek priloiti kad se sucu podnose albe protiv rjeenja donesenih u zemljinoknjinom postupku.

(3) Prije podnoenja zemljinoknjinog podneska sucu mora se ispitati je li navod o broju otpravaka i rubrika u biljeci o prijamu toan, te ima li zemljinoknjini podnesak propisane dravne biljege.

(4) Ako je predvieno da voditelj zemljinih knjiga odnosno zemljinoknjini slubenik kojega je za voenje postupka i poslova odredio voditelj zemljine knjige priprema nacrte sudskih rjeenja, uz zemljinoknjini podnesak dostavlja se i po njemu potpisani nacrt rjeenja, o kome odluuje sudac.

V. glava

ODLUIVANJE

lanak 62.

(1) Za odluivanje o zemljinoknjinom podnesku vrijede odredbe iz lanaka 106.-111. ZZK.

(2) Sudac ispituje zemljinoknjini podnesak s prilozima na temelju izvjetaja o knjinom stanju.

(3) Rjeenje o upisu sudac e donijeti i kad je upis odredio neki drugi sud ili drugo tijelo u granicama svoje nadlenosti (lanak 106. stavak 2. ZZK).

lanak 63.

Ako sudac utvrdi da se sa zemljinoknjinim podneskom nije propisano postupalo u prijamnoj pisarnici, da podnesak nije upisan u urudbeni brojevnik ili da nije upisana plomba, naredit e da se poduzmu proputene radnje. U skladu s tim postupit e se i kad se s podneskom pogreno postupilo kao da je zemljinoknjini podnesak. Ako je potrebno brisati plombu, izdat e se pismeni nalog.

lanak 64.

Ako je zemljinoknjini podnesak upuen telegrafski, odgodit e se rjeavanje za tri dana od asa kad je telegram stigao sudu. Glede toga na odgovarajui se nain primjenjuje lanak 113. stavak 3. Zakona o parninom postupku. Ako se u tom roku ne podnese uredni podnesak, naredit e se brisanje plombe, a druga naredba nee se izdati.

lanak 65.

(1) Pri sastavljanju izvornika sudskog rjeenja vodit e se rauna da se upis u zemljinu knjigu provodi tono prema sadraju naloga sadranog u rjeenju (lanak 112. stavak 1. ZZK). Radi toga se mora paziti na zakonske propise o obliku i vrsti knjinih upisa

(2) Rjeenje mora sadravati:

1. Oznaku katastarske opine, broj zemljinoknjinog uloka u kojem se ima provesti upis i zemljite. Moraju se naznaiti prostorne granice na koje je ogranieno izvravanje slunosti (lanak 33. stavak 2. ZZK), tone oznake idealnih suvlasnikih dijelova, te knjini upisi na koje se odnosi nareeni upis.

2. Isprave na kojima se temelji upis s navodima potrebnim za utvrivanje njihove istovjetnosti. Isprave e se ukratko oznaiti uputom na njihov sadraj (npr. kupovni ugovor, isprava o davanju zalonoga prava itd.), mjestom i danom, mjesecom i godinom gdje i kad su sastavljene. Ako ima vie isprava jednake vrste, isprave se moraju oznaiti i drugim oznakama kojima se omoguuje njihovo razlikovanje. Ako se istim rjeenjem odreuje vie upisa, za svaki e se upis posebno navesti isprava na temelju koje je upis odreen. Preporuuje se da se isprave oznae slovima (npr. prilog A., prilog B., itd.) koja se mogu upotrebljavati i u naredbi za dostavu.

3. Pravo ili injenicu koje treba upisati. Bitni sadraj prava ili injenice treba navesti rijeima koje se moraju upotrijebiti pri upisivanju.

4. Osobe u iju e se korist provesti upis i njihove adrese. Uz imena osoba navest e se podaci iz isprava potrebni za izbjegavanje opasnosti da ih se zamijeni s drugima (primjerice: datum roenja, matini broj, oevo ime i dr).

5. Zakonom odreenu vrstu upisa (uknjiba, predbiljeba, injenje vidljivim, brisanje) te utvrivanje da se upis doputa, a ako se rjeenje donosi po slubenoj dunosti, da se upis nareuje.

6. Nalog da se u zemljinoj knjizi provede upis tono odreenog sadraja. Ako je to potrebno, rjeenje mora sadravati i nalog da se provedu upisi koji se odnose na prvenstveni red zemljinoknjinoga podneska ili na rjeenje o njemu (istovremenost vie zemljinoknjinih podnesaka, zabiljeba odbijanja, zabiljeba albe), kao i upisi koji se po slubenoj dunosti moraju provesti istodobno s doputenim upisom (npr. brisanje upisa provedenih nakon predbiljebe istodobno s upisom opravdanja predbiljebe, brisanje upisa provedenih nakon zabiljebe spora i sl).

7. Ako je prijedlog u cijelosti ili djelomino odbijen, razloge odbijanja, te nalog da se odbijanje zabiljei u zemljinoj knjizi. Ako se prijedlog djelomino odbije, dio rjeenja u kojem se udovoljava prijedlogu i nalae upis u dijelu u kojem je doputen mora biti jasno odvojen od dijela u kojem je prijedlog djelomino odbijen i nalae upis zabiljebe odbijanja.

8. Naredbu o dostavljanju rjeenja u kojoj se navode osobe i njihove adrese, kojima se izvornici isprava i drugi prilozi moraju dostaviti, te katastarski ured i porezna uprava u sluajevima kad se po slubenoj dunosti rjeenja njima dostavljaju (lanak 120. i 121. ZZK). Ako se rjeenje dostavlja opunomoeniku, navest e se ime opunomoitelja, a kod dostave vlastima i uredima, poslovni broj njihova spisa ako se moe utvrditi.

lanak 66.

(1) Ako su u vlastovnici podaci o suvlasnikim udjelima izraeni razlomcima nepregledni, sudac moe pri odluivanju o zemljinoknjinom podnesku ili na temelju slubenog izvjetaja voditelja zemljine knjige po slubenoj dunosti narediti da se udjeli skupe pod najmanji zajedniki nazivnik. Rjeenje o tome dostavit e se svim suvlasnicima te osobama u iju su korist upisani tereti na suvlasnikim udjelima.

(2) Ako u ispravi na osnovi koje se zahtijeva upis nisu razlomkom odreeni suvlasniki dijelovi, u korist svakog suvlasnika upisat e se jednaki suvlasniki dio (lanak 36. stavak 2. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima).

(3) Pravilo iz stavka 2. ovog lanka primjenjuje se i kad se upisuje vlasnitvo posebnog dijela nekretnina koje je povezano s odgovarajuim suvlasnikim dijelom nekretnine na kojem je uspostavljeno ako u ispravi nisu razlomkom odreeni suvlasniki dijelovi (lanak 66. i 370. stavak 4. i 6. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima).

lanak 67.

Rjeenjem kojim se doputa upis mora se po mogunosti doslovno i tono odrediti sadraj upisa koje se treba provesti u zemljinoj knjizi. Rjeenje kojim se doputa upis u pravilu e glasiti:

"U zemljinoknjinom uloku broj ------- katastarske opine ---------- doputa se sljedei upis:

Na temelju -------- uknjiuje se (predbiljeuje se, zabiljeuje se, brie se, ini se vidljivim) -------- ."

lanak 68.

(1) Ako su za sve potrebne otpravke podneseni prijepisi prijedloga koji sadre prijedlog za rjeenje u obliku i sadraju propisanom za rjeenje, te ostale navode koje moraju sadravati otpravci zemljinoknjinih rjeenja, sudac moe narediti da se otpravci zemljinoknjinog rjeenja naine upotrebom peata o doputenju upisa s tekstom:

Broj: Z ---------- /19---

RJEENJE

Sud udovoljava ovom prijedlogu. Trokovi predlagaa odreuju se sa ----------- kn.

------------ sud, u ----------- , zemljinoknjini odjel.

U ------------, dne ---------- 19---

Sudac:����

(2) Ako stranka prijepis prijedloga ili nacrt zakljuka stavi na praznu stranu isprave koja je temelj zemljinoknjinog upisa, otpravak napravljen stavljanjem peata zamjenjuje ujedno i potvrdu upisa na ispravi.

(3) Otpravci peatom smiju se napraviti samo kad je to sudac izriito naredio stavljanjem na izvornik rjeenja kratice "t. (tambilj). Izvornik rjeenja ne moe se sastaviti u skraenom obliku navoenjem obrasca (npr. "udovoljeno, zk.obr.br. ----, trokovi ------------, datum, potpis"). U izvornik rjeenja mogu se pomou zagrada unijeti dijelovi prijedloga, npr. (iz prijedloga) i to posebno u sluajevima kad podnesak sadri potpuni nacrt rjeenja.

(4) Ako zemljinoknjini sud samo izvrava upise koje je dopustio koji drugi sud ili tijelo (lanak 108. stavak 2. ZZK) onda moe zemljinoknjini sudac izvrenje upisa narediti da nain da za izvornik i otpravke svoga rjeenja rabi tambilj koji e se staviti na otpravke rjeenja drugog suda ili tijela ukoliko su priloeni. tambiljom e se otisnuti tekst:

REPUBLIKA HRVATSKA

OPINSKI SUD U ------------------

Zemljinoknjini odjel

Posl. broj Z-
Ozn. broj

RJEENJE

Ovaj se zemljinoknjini upis ima provesti.

Upisna pristojba po Tbr ----- u iznosu od --------- kn plaena.

U --------------, dne -------- 19--- .

Sudac:

VI. glava

PROVEDBA UPISA

lanak 69.

(1) Za provedbu upisa vrijede odredbe lanaka 112.-119. ZZK.

(2) Rjeenja po zemljinoknjinim podnescima predat e se prije izrade otpravaka voditelju zemljine knjige u izvorniku radi upisivanja u urudbeni brojevnik i provedbe naloenih upisa.

(3) Predajom izvornika voditelju zemljine knjige dan je pismeni nalog koji je potreban po lanku 112. stavak 1. ZZK.

(4) Voditelju zemljine knjige dostavit e se svaki zemljinoknjini podnesak neovisno o tome mora li se provesti u zemljinoj knjizi neki upis ili ne. O tome se ne sastavlja izriita pismena naredba osim kad se radi o podnesku koji nema za posljedicu upis u zemljinu knjigu, ali se mora upisati u urudbeni brojevnik (npr. u sluaju albe koja se nee zabiljeiti u zemljinoj knjizi).

lanak 70.

(1) Zemljinoknjini podnesak predat e se voditelju zemljine knjige neposredno osim kad je Poslovnikom drukije odreeno.

(2) Zemljinoknjini podnesak dostavlja se putem prijamne pisarnice ako nema biljeku o primitku koja je mjerodavna za red prvenstva, kad se s podneskom nije postupilo po propisima, kad se po slubenoj dunosti mora provesti upis u zemljinoj knjizi istog suda, te kad je za rjeavanje o zemljinoknjinom podnesku mjerodavan drugi red prvenstva, a ne onaj odreen po asu kad je prijedlog stigao. Dostava preko prijamne pisarnice mora se izriito narediti.

lanak 71.

Kad sudac smatra da bi voditelj zemljine knjige mogao sumnjati na kojem se mjestu u zemljinoj knjizi i kojim rijeima mora provesti nareeni upis, dat e voditelju pismene upute.

lanak 72.

Voditelj zemljine knjige odmah e nakon primitka zemljinoknjinog podneska prvo ispitati je li ve upisan u urudbenom brojevniku i je li plomba, ako ju je bilo potrebno upisati, ve upisana u zemljinoj knjizi.

lanak 73.

(1) Kad je nareeno brisanje plombe, voditelj zemljine knjige precrtat e je obinom pisaljkom i uz to staviti datum i svoj skraeni potpis. Zemljinoknjini podnesak o kojem je rijeeno, ne sprjeava vie rjeavanje o kasnijim zemljinoknjinim podnescima. Odman nakon to se predmet rijei i provedu sve potrebne dostave, zemljinoknjini e se predmet u urudbenom brojevniku olovkom u crvenoj boji oznaiti znakom konanog rjeenja ("��---------------- ").

(2) Ako u zemljinoj knjizi ne treba provesti upis, a sudac nije naredio da se stavljena plomba izbrie, voditelj zemljine knjige e zamoliti suca da naredi to je potrebno.

(3) Plomba se mora izbrisati:

1. kad je sudac pismeno naloio njezino brisanje jer se s podneskom pogreno postupalo kao da je zemljinoknjini podnesak (lanak 63. Poslovnika);

2. kad voditelj zemljine knjige dopis uzme samo na znanje bez daljnjega rjeavanja, te kad je plomba provedena na temelju telegrafskih podnesaka za koji nije u roku podnesen uredan podnesak (lanak 64. Poslovnika);

3. kad se prijedlog za upis odbije, a po zakonu nema mjesta zabiljebi odbijanja (lanak 111. stavak 1. ZZK),

4. kad se radi o albama ili odlukama o albama, a ne mora se provesti upis.

lanak 74.

(1) Upisi e se provoditi u svakom uloku po redu brojeva urudbenoga brojevnika. Ako je red prvenstva podneska odreen primjenom lanka 58. stavak 2. Poslovnika, voditelj zemljine knjige e u sluaju sumnje ishoditi naredbu suca.

(2) Ako je u zemljinoj knjizi plombom uinjeno vidljivim da je glede istog zemljinoknjinog tijela odnosno glede istoga idealnoga dijela zemljinoknjinog tijela podneseno vie zemljinoknjinih podnesaka koji su stigli ranije ili istodobno, a o njima jo nije rijeeno, voditelj zemljine knjige prijavit e to sucu i odgoditi upisivanje dok ne stigne naredba suca.

lanak 75.

Kad je upis proveden, plomba e se precrtati olovkom, pri emu nije potrebno stavljati datum i skraeni potpis.

lanak 76.

(1) U natpisu svakog upisa navest e se dan, mjesec, godina i broj pod kojim je zemljinoknjini podnesak stigao zemljinoknjinom sudu (lanak 113. ZZK).

(2) Kod upisa koji se provode na temelju zemljinoknjinih podnesaka koji su stigli istodobno, a odnose se na isto zemljinoknjino tijelo odnosno na isti idealni dio zemljinoknjinoga tijela, uz natpis svakoga upisa stavit e se rijei "Istodobno s...." i brojevi urudbenog brojevnika svih ostalih podnesaka pristiglih u isto vrijeme.

(3) Kad se upis odnosi samo na idealni dio vlasnitva jednoga suvlasnika, radi lakeg pregleda u natpisu se moe navesti taj idealni dio.

(4) Kad se uloak mora oznaiti kao glavni ili sporedni uloak, natpisu e se dodati rijei "Glavni uloak" ili "Sporedni uloak".

lanak 77.

(1) U glavnu knjigu upisivat e se samo bitni sadraj knjinih prava. Ako se bitni sadraj knjinoga prava ne moe ukratko izraziti, u glavnoj e se knjizi pozvati na tono oznaena mjesta u ispravama na kojima se temelji upis, i to s uinkom kao da su upisana u samoj glavnoj knjizi (lanak 16. ZZK).

(2) Upisi moraju biti itki, razumljivi i pregledni, te moraju doslovno odgovarati sudskom rjeenju i nalozima izdanim u rjeenju (lanak 112. ZZK). U upis se ne smije unijeti nita to po zakonu ne moe biti sadraj zemljinoknjinoga upisa.

lanak 78.

(1) Glede oznaavanja osoba koje se upisuju, zemljino- knjinog tijela, zemljita, prava na koja se odnosi upis, te prava koja se upisuju, voditelj zemljine knjige je vezan rijeima koje su upotrijebljene u sudskom rjeenju (lanak 109. stavak 2. ZZK).

(2) Glede isprava koje su temelj upisu navest e se datum njihova sastavljanja. Ako je to potrebno za razlikovanje drugih isprava, isprave se po ugledu na rjeenje mogu oznaiti drugim oznakama. Kad je temelj upisa odluka nekog drugog suda ili drugog tijela, navest e se ta odluka, tko ju je donio, te njezin poslovni broj.

(3) Posebne odredbe o upisivanju pojedinih knjinih prava sadrane su u lancima 31-38. ZZK.

lanak 79.

(1) Brojevi kojima treba oznaiti opseg prava (npr. novani iznosi) koje se prvi put upisuje, ispisat e se slovima.

(2) Kad se upisom upuuje na raniji koji upis u kojem su odnosni brojevi ve ispisani slovima, u kasnijem upisu nije potrebno navesti slovima brojeve.

lanak 80.

(1) Kad se upisuje suvlasnitvo (lanak 32. stavak 1. ZZK), udjeli izraeni razlomkom uinit e se vidljivima brojkama, i to na desnom rubu strane ili neposredno pred rubrikom za primjedbe ako ona postoji. Kod predbiljebe vlasnitva to se mora uiniti kod upisa predbiljebe im bude opravdana.

(2) Suvlasniki udjeli mogu se skupiti pod najmanji zajedniki nazivnik.

(3) Ako je stanje vlastovnice nepregledno zbog toga to su udjeli upisani razlomcima s razliitim nazivnicima, voditelj zemljine knjige moe, pozivajui se na lanak 66. Poslovnika podnijeti slubeno izvje��e kako bi se udjeli mogli skupiti pod najmanji zajedniki nazivnik.

lanak 81.

Kod upisivanja slunosti i stvarnih tereta moraju se sadraj i opseg prava upisati to odreenije, ali nije potrebno navoditi njihovu novanu vrijednost. Kad su slunosti ograniene na odreene prostorne granice, te se granice moraju tono odrediti (lanak 33. stavci 1. i 2. ZZK).

lanak 82.

(1) Zalono se pravo moe upisati samo glede tono brojano odreene svote u novcu. Uz trabinu za koju je ugovoreno plaanje kamata upisuje se i kamatna stopa, ako su ugovorene zakonske kamate, upisat e se: zakonska kamata. Svota se upisuje u kunskoj vrijednosti, a ako je glavnica odreena u skladu s pravilima o valutnoj ili indeksnoj klauzuli, to se mora naznaiti.

(2) Kod upisa zalonog prava na cijelom zemljinoknjinom tijelu ili na udjelu jednoga suvlasnika iznos trabine ili najvii iznos glavnice upisat e se slovima i brojkama u za to odreenom stupcu teretovnice ili na desnom rubu stranice ako takva stupca nema. Kad je za trabinu ugovoreno plaanje anuitetima, upisat e se i rijei: "anuitetna otplata".

(3) Kod podzalonih prava navest e se iznos trabine ili najvii iznos glavnice slovima i brojkama, i to na desnom rubu prostora odreenoga za upis. Ove e se brojke od ostalih dijelova upisa odvojiti uzdunom crtom. U sljedeim redovima upisa ne smije se pod tom brojkom nita pisati.

(4) Ako se upis ne odnosi na cijelo zemljinoknjino tijelo ve samo na udio jednoga suvlasnika, kod imena suvlasnika i njegova udjela navest e se i redni broj pod kojim je proveden upis vlasnitva. U skladu s tim postupit e se kod podzalonih prava i drugih upisa koje se odnose na prava ranije upisana.

lanak 83.

Uknjiba, predbiljeba, zabiljeba kao i upisivanje injenica koje se imaju uiniti vidljivima provest e se tako da slijede jedno za drugim. Svaki e se upis provesti tako da ne ostane nikakav prostor za dodatke, pa e se neposredno ispod posljednjega reda upisa tintom kojom je proveden upis povui jedna vodoravna crta preko cijele stranice. Ako se na istom listu na temelju iste sudske odluke provodi vie upisa, upisi se ne smiju odvojiti navedenom vodoravnom crtom.

lanak 84.

Pojedini upisi u svakom listu glavne knjige obiljeit e se tekuim rednim brojevima. Upisi koji se provode na temelju iste sudske odluke mogu se umjesto rednim brojevima oznaiti slovima (a, b, c...).

lanak 85.

Kod upisivanja prava u korist vie osoba njihova e se imena uz oznaku udjela koji im pripada upisati jedno ispod drugoga.

lanak 86.

(1) Kad se upis odnosi na neki raniji upis u istom zemljinoknjinom uloku, u stupac za primjedbe stavit e se redni broj ranijega upisa. Ako takva stupca nema, broj ranijeg upisa stavit e se u obliku razlomka ispod rednoga broja novoga upisa, a ispred broja novog upisa stavit e se slovo "k". Ako se raniji upis nalazi u nekom drugom listu uloka, dodat e se oznaka lista.

(2) Kod rednoga broja ranijega upisa stavit e se na isti nain redni broj kasnijega upisa, a pored ovog broja slovo "v" (vidi).

lanak 87.

(1) Kad se uknjiuje brisanje uknjibe ili predbiljebe, kad se brie zabiljeba ili vidljivom uinjena injenica, u izbrisanom upisu crvenom e se tintom podvui rije kojom je oznaena vrsta upisa (uknjiba, predbiljeba, zabiljeba itd.). Isto vrijedi i glede udjela ili iznosa koji su u odnosnom stupcu uneseni brojkama. Kod djelominih brisanja umjesto crte, rijei ili brojevi podvui e se tokasto (..............).

(2) Kod prijenosa prava glede imena ranijega ovlatenika postupit e se po stavku 1. ovog lanka.

(3) Kad izbrisanom upisu nedostaje oznaka vrste upisa, oznaka brisanja e se staviti uz onu rije kojom je oznaen bitni sadraj upisa.

(4) Kad je pravo koje se brie preneseno na koga drugoga, oznaka brisanja stavit e se i kod upisa koji se odnosi na taj prijenos.

(5) Kad glavni uloak ili koji sporedni uloak zajednike hipoteke to prestaju biti, podvui e se oznaka "glavni uloak" ili "sporedni uloak" crvenom tintom.

(6) Kad se od zemljinoknjinoga tijela otpisuju pojedina zemljita, u posjedovnici e se podvui odnosni upisi crvenom tintom.

(7) Ako se neki od upisa navedenih u ovom lanku izbrie na temelju odluke donesene povodom albe, crte ili toke e se precrtati tintom.

lanak 88.

(1) Tekst upisan u zemljinoj knjizi ne smije se naknadno mijenjati niti uiniti neitljivim (lanak 116. stavak 1. ZZK).

(2) Pogrijei li se pri upisu, a pogrjeka se opazi jo za vrijeme samog upisa, a prije zakljuenja upisa, odnosno prije nego to je podvuena zakljuna vodoravna crta, ispravit e se na kraju upisa izriitim navoenjem koji se dio teksta ispravlja i kojim rijeima (npr. "u drugom redu ovoga upisa umjesto "Petrovi Ivo" mora ispravno stajati "Petrovi Iva"). Takvo e se ispravljanje provesti bez posebnog rjeenja zemljinoknjinog suda (lanak 116. stavak 2. ZZK).

(3) Kad se pogrjeka u upisu opazi nakon provedenog upisa odnosno nakon to je upis ve zakljuen povlaenjem zakljune crte, pogrjeka se moe ispraviti na temelju rjeenja zemljinoknjinog suda o ispravku pogrjenog upisa, donesenog na temelju sporazuma svih zainteresiranih osoba u postupku pred zemljinoknjinim sudom za ispravak pogrjenog upisa (lanak 117. stavak 1. ZZK).

(4) U sluaju iz stavka 3. ovog lanka voditelj zemljine knjige e radi pokretanja postupka za ispravak pogrjenog upisa upodnijeti sucu slubeno izvje��e s kojim se u prijamnoj pisarnici, u urudbenom brojevniku i glede plombe u glavnoj knjizi mora postupati kao sa zemljinoknjinim podneskom. Pokretanje postupka za ispravljanje pogrjenog upisa zabiljeit e se na listu na kojem je pogrjeni upis proveden (lanak 119. ZZK).

(5) Postupak za ispravljanje pogrjenog upisa vodi se po pravilima iz lanka 117. stavak 2. i 3. ZZK. Sudac e donijeti rjeenje o ispravljanju pogrjenog upisa nakon sasluanja svih zainteresiranih osoba kako bi utvrdio postoji li mogunost sporazumnog ispravka. Ako ne doe do sporazuma o ispravku pogrjenog upisa, zemljinoknjini e sud one koji zahtijevaju ispravak uputiti na parnicu i odrediti im primjereni rok radi podnoenja tube.

(6) Ako ispravak pogrjenog upisa ne bi dovodio u pitanje ve steena prava niti bi dovodio u opasnost osobe koje postupaju s povjerenjem u zemljine knjige sud e odmah i bez voenja postupka za ispravak pogrjenog upisa po slubenoj dunosti donijeti rjeenje o ispravku pogrjenog upisa i naloiti da se ispravak provede u zemljinoj knjizi (lanak 118. ZZK).

lanak 89.

Kad se po zakonu otpravak odluke zemljinoknjinog suda mora oznaiti potvrdom o provedenom upisu (lanak 73. stavak 2. ZZK), voditelj zemljine knjige mora se brinuti da mu se dostavi otpravak, i to tako to e naloiti pisarnici odreenoj za izradu otpravaka da mu se dostavi otpravak. Biljeke koje treba imati otpravak odluke o prvenstvenom redu prema lancima 75. stavak 1. i 77. stavak 2. ZZK voditelj zemljine knjige zabiljeit e na otpravku odmah nakon provedbe upisa.

lanak 90.

(1) Nakon provedbe upisa voditelj zemljine knjige ispitat e jesu li podneseni ovjerovljeni prijepisi za zbirku. Ako prijepis nije podnesen ili podneseni prijepis nije podoban za ulaganje u zbirku isprava, stranka e se obavijestiti da se zadrava izvornik isprave.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog lanka treba glasiti:

"S obzirom da nije podnesen upotrebljiv prijepis isprave: -----------------------------------------------------

------------------ za zbirku isprava zadran je izvornik. Stranka moe zadrani izvornik isprave podii im donese upotrebljivi prijepis. Ako se to ne uini do 31. svibnja idue kalendarske godine, smatrat e se da se odrekla povratka izvornika i da je sporazumna da se izvornik uvee u zbirku isprava."

(3) Ova e se obavijest priloiti izvorniku sudskog rjeenja. Istodobno e voditelj zemljine knjige zabiljeiti na rjeenju da se stranci kojoj bi se imao vratiti izvornik isprave dostavlja takva obavijest.

lanak 91.

(1) Na izvornike i ovjerovljene prijepise odreene za zbirku isprava voditelj zemljine knjige, ako to ve nije uinjeno, mora upisati broj urudbenoga brojevnika i posljednje dvije brojke godine te ih uloiti u zbirku isprava.

(2) Nakon toga e voditelj zemljine knjige na izvorniku sudskog rjeenja potvrditi da je upis proveden, na rjeenje staviti svoj skraeni potpis, ispuniti stupac 3 urudbenoga brojevnika te zemljinoknjini podnesak predati pisarnici odreenoj za izradu otpravaka.

VII. glava

DOSTAVA, UVANJE I UNITAVANJE SPISA

lanak 92.

(1) Rjeenja u zemljinoknjinim stvarima dostavljaju se po pravilima iz lanaka 120. do 122. ZZK. Rjeenja u zemljinoknjinom postupku dostavljaju se osobno po pravilima parninog postupka (lanak 120. stavak 3, lanak 91. stavak 1. ZZK).

(2) Dostavljanje se provodi po slubenoj dunosti, a pod nadzorom voditelja zemljine knjige:

(3) Za dostavljanje je mjerodavna naredba o dostavljanju navedena u rjeenju zemljinoknjinog suda.

(4) Rjeenje e se dostaviti na adrese osoba navedene u zemljinoknjinom podnesku (lanak 99. stavak 1. ZZK). Ako se adrese iz zemljinoknjinog podneska ne mogu vidjeti, pozvat e se podnositelj da u odreenom roku priopi adrese. Taj se rok moe produljiti samo iz vanih razloga. Na isti e se nain postupiti i kad adresa navedena u zemljinoknjinom podnesku nije ispravna. Adrese osoba kojima se moraju dostaviti rjeenja donesena po slubenoj dunosti utvrdit e se iz prethodnih spisa, a po potrebi e se pronai po slubenoj dunosti.

(5) Prijedlog za upis ne moe se odbiti samo zbog toga to u njemu nisu navedene adrese osoba kojima treba dostaviti rjeenje ili ako podnositelj prijedloga nije u ostavljenom roku priopio adrese.

lanak 93.

(1) Zemljinoknjini spisi vodit e se odvojeno od zbirke isprava sloeni po oznaci i broju spisa. Spisi o pravnim lijekovima, te spisi o otpisima i pripisima mogu se uvati pri prvom spisu koji se odnosi na ovu stvar, s time da e se na mjestima gdje bi trebalo uloiti kasnije podneske uloiti listovi kojima se upuuje na mjesto gdje se nalazi prvi spis.

(2) Glede unitavanja zemljinoknjinih spisa i pomagala primjenjuju se odredbe Sudskoga poslovnika.

DIO TREI

POSEBNE VRSTE POSTUPAKA

I. glava

SUGLASNOST IZMEU ZEMLJINE KNJIGE I KATASTRA ZEMLJITA

1. Ope odredbe

lanak 94.

(1) Katastar zemljita i zemljina knjiga moraju se odravati u stalnoj suglasnosti.

(2) Zemljinoknjini sud e bez odgaanja prijavljivati tijelu nadlenom za katastar zemljita sve zemljinoknjine upise koji su vani za katastar zemljita (npr. otpisi i pripisi, diobe i spajanje, promjene glede vlasnitva i sl), kao i sve promjene za koje je na drugi koji nain slubeno saznao, a od vanosti su za katastar zemljita (lanak 11. stavak 2. ZZK). Prijavljivanje takvih promjena provodi se neposrednim dostavljanjem sudskih odluka tijelu nadlenom za katastar zemljita.

(3) Tijelo nadleno za provoenje promjena katastarskog broja, oblika, povrine ili izgraenosti zemljita u katastru zemljita bez odgaanja obavijestit e o tim promjenama zemljinoknjini sud dostavljanjem prijavnih listova (lanak 11. stavak 1. ZZK). Promjene prijavljene prijavnim listom tijela nadlenog za katastar koje se odnose na injenice koje se upisuju u posjedovnicu provest e se u zemljinoj knjizi na temelju rjeenja zemljinoknjinog suda donesenog po slubenoj dunosti i bez sasluanja stranaka ako iz stanja zemljine knjige za to ne proizlaze nikakve prepreke. Rjeenje zemljinoknjinog suda doneseno povodom prijavnog lista dostavlja se strankama po pravilima ZZK o dostavi zemljinoknjinih rjeenja.

lanak 95.

Tijelu nadlenom za katastar slat e se onoliko otpravaka rjeenja u koliko je katastarskih opina upisom u zemljinu knjigu provedeno promjena vanih za katastar zemljita. Ako se promjena odnosi i na katastarske estice koje ne lee u katastarskoj opini za koju se vodi zemljina knjiga, ova se okolnost mora, ako se ona ne vidi iz sadraja rjeenja, navesti u naredbi o dostavljanju uz navoenje brojeva zemljita i katastarskih opina.

lanak 96.

Kad zemljinoknjini sud rjeava o zemljinoknjinom podnesku koji ima za posljedicu promjenu broja katastarske estice, a nije priloen prijavni list tijela nadlenog za katastar o novom broju, sud mora prije nego to donese rjeenje, po mogunosti kratkim putem, a prema potrebi uz dostavu zemljinoknjinoga podneska i eventualno podnesenoga plana, zatraiti od tijela nadlenog za katastar da odredi broj katastarske estice.

lanak 97.

(1) Kad se prijavi da je izgraena zgrada ili druga graevina, u zemljinoj knjizi e se provesti promjena izgraenosti zemljita koja je zbog toga nastala.

(2) Kad se prijavi da je na tuem zemljitu podignuta zgrada u namjeri da na njemu ne ostane trajno, to e se u posjedovnici uiniti vidljivim, ako zgrada nije pripadak prava graenja u smislu l. 280. stavak 3. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima. Prije toga nije potrebno sasluati vlasnika zemljita kojem se rjeenje o takvu upisu mora dostaviti osobnom dostavom.

2. Postupanje s prijavnim listovima

lanak 98.

(1) Pojedini prijavni listovi opskrbit e se biljekom o prijamu i brojem urudbenoga brojevnika pod kojim su upisani. U posjedovnici e se navoenjem broja urudbenoga brojevnika pod kojim je upisan pojedini prijavni list uiniti vidljivim da je pokrenut postupak za promjenu podataka, a prijavni e se listovi predati voditelju zemljne knjige koji mora utvrditi:

a) slae li se prijavljeno novo stanje sa stanjem zemljine knjige i popisima zemljita I i II ili

b) moe li se prijavljena promjena bez daljnjega izvianja provesti rjeenjem zemljinoknjinoga suda ili

c) je li potreban daljnji postupak, i

d) tie li se prijavljena promjena djelomino ili iskljuivo zemljine knjige drugoga suda.

(2) O predmetu prijavnog lista voditelj zemljine knjige sastavlja izvjetaj, te ga zajedno s nacrtom rjeenja koje treba donijeti dostavlja zemljinoknjinom sucu. Izvjetaj mora sadravati podatke zemljine knjige o zemljitima spomenutima u prijavnom listu, utvrenje slae li se prijavljeno novo stanje sa stanjem zemljine knjige, eventualno postojea nesuglasja izmeu zemljine knjige i katastra, utvrenje je li prijavljena promjena u zemljinoj knjizi provodljiva, postoji li potreba za daljnjim postupkom.

(3) Rjeenja zemljinoknjinog suda kojima se rjeava o prijavnom listu dostavljaju se svim osobama ija su prava upisana u zemljinoknjinom uloku u kojem je provedena promjena podataka i koje se prema sadraju rjeenja moraju obavijestiti, te tijelu nadlenom za katastar s pozivom na broj prijavnog lista.

(4) Prijavni listovi na temelju kojih je provedena promjena podataka u zemljinoj knjizi uloit e se u zbirku isprava.

lanak 99.

(1) Kad se prijavljene promjene odnose na vie zemljita glede kojih vie sudova vode zemljine knjige, sudovi moraju postupati sporazumno. Sud kojemu je prijavni list stigao osvrnut e se prilikom svojih izviaja i na slubene radnje koje mora poduzeti drugi sud kojem mora dostaviti prijepis prijavnog lista, prijepis zapisnika koje je sastavio i koji su potrebni za rjeavanje, te mu priopiti rjeenje koje namjerava donijeti.

2) Kad se oba suda slau, izdat e odgovarajua rjeenja. Ako se po miljenju obaju sudova mora pokrenuti postupak za promjenu podataka zemljine knjige, daljnji postupak iskljuivo vodi sud kod kojeg je upisano zemljite koje bi se moralo smanjiti.

(3) Kad su miljenja obaju sudova razliita, mjerodavno je u prvom redu miljenje onoga suda koji smatra da se mora provesti vea promjena. Kad to rjeenje postane pravomono, ono obvezuje oba suda.

(4) Oba suda dostavit e rjeenje o promjeni podataka tijelu nadlenom za katastar.

II. glava

OSNIVANJE, OBNAVLJANJE I 
DOPUNJAVANJE ZEMLJI
NE KNJIGE

1. Ope odredbe

lanak 100.

(1) Zemljina se knjiga osniva na temelju odluke ministra pravosua, a po slubenoj dunosti postupak osnivanja provodi sud prvog stupnja na ijem je podruju katastarska opina za koju se zemljina knjiga osniva (lanak 179. stavak 1. ZZK).

(2) Ako u odluci ministra pravosua o osnivanju zemljine knjige nije drukije odreeno, osnivanje zemljine knjige provest e zemljinoknjini sudac onoga suda koji je po lanku 179. stavak 4. ZKK nadlean za voenje postupka osnivanja zemljine knjige za odreenu kastastarsku opinu.

(3) Pravilo iz stavka 2. ovoga lanka ne primjenjuje se i na postupak obnavljanja, dopunjavanja i preoblikovanja zemljine knjige.

lanak 101.

(1) Svi podnesci koji se odnose na osnivanje zemljine knjige jedne kastastarske opine uzimaju se u isti spis. Ako je to svrhovito radi lakeg pregleda, pojedini se podnesci mogu, bez obzira na red po kojem su stigli, u zajednikom spisu grupirati prema sadraju, dobiti poseban omot i oznaiti se posebnim rednim brojevima, koji su sastavljeni od broja grupe i od rednoga broja podneska (npr. podnesak koji je stigao u spis Z. 15/97 u kojem je dobio redni broj 165, a spada u treu grupu toga spisa dobiva poslovni broj Z. 15/97/3/165).

(2) Podnesci koji se odnose na odreeni zemljinoknjini uloak odvajaju se uvijek u posebnu grupu. Prijave i prigovori podneseni u ispravnom postupku koji se odnose na isti zemljinoknjini uloak uzimaju se u isti spis, a njihov se redni broj odreuje brojem spisa i podbrojem koji se odreuje po redoslijedu njihova primitka. Pod tim se brojem provodi i zabiljeba prijave i prigovora, te donosi odluka povodom prijave ili prigovora.

2. Osnivanje zemljine knjige

lanak 102.

(1) Osnivanje zemljine knjige provodi se po pravilima iz lanaka 179. do 197. ZZK na nain da se za svako zemljite (kastastarsku esticu) sastavlja zemljinoknjini uloak (postupak osnivanja), a nakon otvaranja zemljine knjige provodi se ispravni postupak.

(2) U postupku osnivanja zemljine knjige sastavljaju se zemljinoknjini uloci po pravilima iz lanaka 181. do 185. ZZK na temelju podataka katastarske izmjere zemljita, zemljine knjige i knjige poloenih ugovora koje e se zatvoriti, isprava poloenih u sudu radi stjecanja stvarnih prava na nekretninama koje nisu bile upisane u zemljinoj knjizi, podataka o osnivanju tereta popisom po pravilima o ovrnom postupku.

(3) Glede upisa koji se provode u postupku sastavljanja zemljinoknjinih uloaka zemljine knjige u osnivanju primjenjuju se na odgovarajui nain pravila ZZK i Poslovnika o sadraju upisa pojedinoga knjinoga prava, osobnog odnosa ili pravne injenice, te o nainu i mjestu provedbe upisa. Upisi se provode u listove zemljinoknjinog uloka ije su stranice sainjene po obrascima odreenim ovim Poslovnikom za listove zemljino-knjinog uloka.

(4) Za svako se pojedino zemljite sastavlja posebni zemljinoknjini uloak (lanak 181. stavak 1. ZZK). Vie zemljita upisat e se u isti zemljinoknjini uloak kad je na njima izgraena jedna zgrada ili kad one inae ine pravnu cjelinu pri emu se moraju potivati odredbe lanaka 19. stavak 3. ZZK (lanak 18. stavak 2. ZZK). Na zahtjev vlasnika prijavom u ispravnom postupku u jedan e se zemljinoknjini uloak upisati vie zemljita (lanak 181. stavak 3. ZZK). Na zahtjev vlasnika prijavom u ispravnom postupku za pojedina zemljita upisana u isti zemljinoknjini uloak sastavit e se novi zemljinoknjini uloak.

(5) Podaci o broju, povrini, obliku i izgraenosti katastarske estice unose se u posjedovnicu zemljinoknjinog uloka prema podacima katastarske izmjere zemljita koji je sudu dostavilo tijelo nadleno za katastar (lanak 183. ZZK).

(6) Podaci o vlasnicima zemljita unose se u vlastovnicu zemljinoknjinoga uloka prema podacima iz zemljine knjige koja e se zatvoriti, knjige poloenih ugovora, isprava poloenih u sudu radi stjecanja stvarnih prava na nekretninama koje nisu bile upisane u zemljinu knjigu (lanak 184. stavak 1. ZZK). Kad se iz tih podataka ne moe utvrditi tko je vlasnik nekretnine, kao vlasnik e se upisati osoba koja je u katastru upisana kao posjednik odnosno korisnik zemljita (lanak 184. stavak 2. ZZK). Kad ni prema katastru nije mogue utvrditi tko je vlasnik, upisat e se Republika Hrvatska kao vlasnik (lanak 184. stavak 3. ZZK). Upisi prava upravljanja odnosno prava koritenja na nekretninama u drutvenom vlasnitvu, te prava koritenja odnosno prvenstvenoga prava koritenja na neizgraenom graevinskom zemljitu provedeni su u zemljinoj knjizi koja e se zatvoriti, upisuju se prilikom osnivanja zemljine knjige kao vlasnitvo po odredbama lanka 220. ZZK.

(7) Kad je na vie katastarskih estica izgraena jedna zgrada ili je u isti uloak upisano vie katastarskih estica koje ine pravnu cjelinu, u vlastovnicu se upisuju podaci o vlasniku odnosno suvlasnicima zemljinoknjinog tijela po pravilima iz lanka 184. stavka 4. i 5. ZZK. Kad je u istom zemljinoknjinom uloku u zemljinoj knjizi koja e se zatvoriti ili u knjizi poloenih ugovora upisano vie zemljinoknjinih tijela koja se odnose na istu nekretninu, sva e se zemljinoknjina tijela koja se odnose na istu nekretninu spojiti u jedno zemljinoknjino tijelo, a upis vlasnitva provest e se po pravilima iz lanka 221. stavka 1. ZZK. Kad je u zemljinoj knjizi koja e se zatvoriti kao posebno zemljinoknjino tijelo upisana zgrada izgraena na zemljitu u drutvenom vlasnitvu, zemljite i zgrada e se spojiti u jedno zemljinoknjino tijelo, a upis vlasnitva e se provesti po pravilima iz lanka 221. stavka 2. ZZK. Vlasnitvo posebnoga dijela zgrade upisano u zemljinoj knjizi koja e se zatvoriti provodi se upisom suvlasnitva na kojem je uspostavljeno vlasnitvo posebnog dijela nekretnine prema pravilima iz lanka 222. stavak 1. ZZK.

(8) Podaci o teretima unose se u teretovnicu zemljino-knjinoga uloka prema podacima o teretima i njihovim ovlatenicima iz zemljine knjige koja e se zatvoriti, knjige poloenih ugovora, isprava poloenih u sud radi osnivanja stvarnih prava na nekretninama koje nisu bile upisane u zemljinu knjigu, iz katastra, te iz isprava o osnivanju tereta popisom sukladno odredbama o ovrnom postupku koje je sudski odjel u iji djelokrug spada voenje ovrnog postupka po slubenoj dunosti dostavio zemljinoknjinom sudu nakon to mu je dostavljena odluka ministra pravosua o zapoinjanju postupka osnivanja zemljine knjige (lanak 185. stavci 1. i 2. ZZK), prvenstveni red upisa u teretovnici odreuje se u skladu s pravilima iz lanka 220. stavak 3. ZZK.

(9) Kad su upisi u vlastovnici provedeni po pravilima iz stavka 7. ovoga lanka upisi u teretovnici provode se na nain i s prvenstvenim redom odreenim u lanku 185. stavak 4. i 5. odnosno na nain i s prvenstvenim redom odreenim lankom 221. stavak 3. i lankom 222. stavak 2. ZZK.

(10) Za zemljite koje je ope dobro sastavit e se zemljinoknjini uloak ako iz podataka na temelju kojih se sastavlja zemljinoknjini uloak (lanak 182. ZZK) proizlazi da je to zemljite kao ope dobro ve bilo upisano u zemljinoj knjizi ili knjizi poloenih ugovora. U protivnom e se za zemljite koje je ope dobro sastaviti zemljinoknjini uloak samo ako to u ispravnom postupku zatrai osoba koja na tome ima pravni interes. Nakon okonanja ispravnog postupka za zemljite koje je ope dobro na zahtjev osobe koja na tome ima pravni interes sastavit e se zemljinoknjini uloak po pravilima o dopunjavanju zemljine knjige. Zemljita koja su ope dobro, a nisu upisana u zemljinoj knjizi ili knjizi poloenih ugovora koje e se zatvoriti, upisat e se u Popis II. po pravilima iz lanka 35. stavka 2. Poslovnika.

(11) Kad se u zemljinoknjini uloak koji se sastavlja unose podaci preuzeti iz zemljine knjige koja e se zatvoriti osnivanjem nove zemljine knjige ili iz knjige poloenih ugovora na mjestu na kojem su ti podaci upisani u zemljinoj knjizi odnosno knjizi poloenih ugovora koja e se zatvoriti navest e se broj zemljinoknjinog uloka u koji su unijeti podaci te redni broj pod kojim je u listu zemljinoknjinog uloka proveden upis (npr. preneseno u z.k.ul. broj 123, k.o. Grad Zagreb, upis B-12).

(12) Svaki pojedini list zemljinoknjinog uloka sastojat e se od onoliko stranica koliko je potrebno za upise pri emu se moraju imati u vidu i budui upisi. U pravilu e se zemljino-knjini uloak sastojati od jedne stranice posjedovnice, etiri stranice vlastovnice i etiri stranice teretovnice.

lanak 103.

(1) Istodobno sa sastavljanjem zemljinoknjinih uloaka sastavljaju se i pomoni popisi na nain i po obrascima odreenim ZZK i ovim Poslovnikom koji e se istodobno s provedbom upisa naloenih u ispravnom postupku sravnjivati s tim nastalim promjenama.

(2) Zemljinoknjini e se uloci uvezati u sveske tako da se grupiraju redom po brojevima. Veliina pojedine sveske odredit e se tako da njezina veliina bude pogodna za rukovanje. Na korice svake sveske stavit e se natpis s nazivom katastarske opine te brojevima zemljinoknjinih uloaka od ---------- do ----------.

(3) Zemljinoknjini uloci sastavljeni u ispravnom postupku ili naknadno u postupku dopunjavanja zemljine knjige uvezat e se naknadno, po potrebi i u novu svesku.

lanak 104.

(1) Kad se sastave zemljinoknjini uloci za cijelu kastastarsku opinu sudac koji je provodio postupak osnivanja zemljine knjige bez odlaganja e se o tome dostaviti izvje��e ministru pravosua radi donoenja odluke o otvaranju zemljine knjige (lanak 180. stavak 1. ZZK).

(2) Kad ministar pravosua odredi da se sa sastavljenim zemljinoknjinim ulocima postupa kao sa zemljinom knjigom (otvaranje zemljine knjige) na zemljinoj knjizi odnosno na knjizi poloenih ugovora koji se zatvaraju oznait e se da su zatvorene.

lanak 105.

(1) S otvaranjem zemljine knjige ujedno se otvara postupak ispravljanja upisa u njoj (lanak 180. stavak 3. ZZK). U ispravnom se postupku po pravilima iz lanka 186. do 196. ZZK ispravljaju, nadopunjuju, mijenjaju, briu upisi provedeni u postupku osnivanja u pojedinim listovima (posjedovnici, vlastovnici, teretovnici) zemljinoknjinih uloaka, te provode upisi koji nisu provedeni prilikom sastavljanja zemljinoknjinih uloaka. Upisi se ispravljaju i provode na temelju prijava i prigovora podnesenih u roku za ispravak odreenom u javnom oglasu po odredbama lanka 186. stavak 2. ZZK.

(2) Javni oglas o otvaranju ispravnoga postupka sa sadrajem odreenim u lanku 186. stavak 1. ZZK objavljuje se u "Narodnim novinama", te na oglasnoj ploi suda. Na postojanje toga oglasa upozorit e se i drugim nainom djelotvornog obavjetavanja (npr. objavljivanjem oglasa u javnim glasilima, objavljivanjem oglasa na oglasnoj ploi tijela nadlenog za katastar i na oglasnim ploama tijela lokalne uprave i samouprave i sl.). O nainu na koji e se upozoriti na javni oglas o otvaranju ispravnoga postupka odluuje predsjednik opinskoga suda koji vodi postupak osnivanja zemljine knjige.

(3) Prijave i prigovori podneseni u ispravnom postupku raspravljaju se na raspravi za ispravak pred zemljinoknjinim sudom (lanak 191. stavak 1. ZZK). Za svaki se pojedini zemljinoknjini uloak vodi posebna rasprava za ispravak na kojoj se raspravlja o svim prijavama i prigovorima koji se odnose na taj zemljinoknjini uloak (lanak 191. stavak 2. ZZK). Rasprava za ispravak vodi se prema pravilima izvanparninog postupka (lanak 191. stavak 4. ZZK), te prema pravilima iz lanka 192. i 193. ZZK.

(4) O prijavama i prigovorima zemljinoknjini sud odluuje postupajui po pravilima iz lanaka 194. do 196. ZZK.

(5) Upisi provedeni na temelju rjeenja zemljinoknjinog suda donesenog povodom prijave ili prigovora podnesenih u ispravnom postupku provode se po odredbama ZZK i ovog Poslovnika o provedbi upisa.

3. Obnova i dopuna zemljine knjige

lanak 106.

(1) Zemljina e se knjiga obnoviti kad je unitena, izgubljena ili je postala neupotrebljiva. Ako su uniteni samo pojedini njezini dijelovi, obnova e se ograniiti samo na te dijelove. Obnova e se provesti i kad zemljina knjiga nije potpuno unitena, ve su upisi jo itljivi, ali je knjiga neprikladna za trajnu uporabu.

(2) Ako se zemljina knjiga obnavlja samo djelomino, o pokretanju postupka obnove osobnom e se dostavom obavijestiti svi upisani nositelji knjinih prava ako se mogu razabrati iz itljivih listova.

(3) Na postupak obnavljanja zemljine knjige primjenjuju se pravila iz lanka 198. ZZK, te se na odgovarajui nain primjenjuju odredbe ZZK i Poslovnika o postupku osnivanja i ispravnom postupku.

lanak 107.

(1) Zemljina e se knjiga po slubenoj dunosti dopuniti daljnjim zemljinoknjinim ulocima kad u nju nisu upisana sva zemljita katastarske opine za koju se knjiga vodi koja su se po slubenoj dunosti morala upisati u zemljinu knjigu prilikom osnivanja. Dopunjavanje se provodi sastavljanjem zemljino-knjinih uloaka za neupisana zemljita.

(2) Zemljina e se knjiga dopuniti i kad osoba koja na tome ima pravni interes zahtijeva da se u zemljinu knjigu upie zemljite koje je ope dobro.

(3) Na postupak dopunjavanja zemljine knjige primjenjuju se pravila iz lanka 199. ZZK, te se na odgovarajui nain primjenjuju odredbe ZZK i Poslovnika o postupku osnivanja i ispravnom postupku. Zemljinoknjini uloak sastavlja se po pravilima o sastavljanju zemljinoknjinih uloaka u postupku osnivanja, a glede sastavljenog uloka provodi se ispravni postupak po pravilima o ispravnom postupku kod prvog osnivanja zemljine knjige.

4. Pojedinani ispravni postupak

lanak 108.

(1) Pojedinani ispravni postupak glede odreenog zemljinoknjinog uloka u ve osnovanoj zemljinoj knjizi vodi se kad za to postoji opravdani razlog (lanak 200. stavak 1. ZZK).

(2) Opravdani razlog za voenje pojedinanog ispravnog postupka postoji kad je javnom ili javnoovjerovljenom ispravom uinjeno vjerojatnim da nekoj osobi pripada pravo koje nije u njezinu korist upisano i radi ijeg bi upisa trebalo ispraviti odreene zemljinoknjine upise, a radi se o pravu koje po odredbama ZZK moe biti predmet zemljinoknjinog upisa.

lanak 109.

(1) Pojedinani ispravni postupak pokree se na prijedlog osobe koja na tome ima pravni interes.

(2) U prijedlogu za otvaranje pojedinanog ispravnog postupka treba biti tono oznaeno u kojem se smislu zahtijeva ispravljanje zemljinoknjinog uloka, koji bi se zemljinoknjini upisi u tom uloku, na koji nain i u iju korist trebali ispraviti. Uz prijedlog se moe podnijeti i nacrt ispravljenog zemljino-knjinog uloka.

(3) Prijedlog za otvaranje ispravnog postupka moe sadravati i prijedlog da se nakon okonanja postupka protiv osobe u iju je korist na temelju odluke suda donesene na raspravi za ispravak upisano knjino pravo provede odreeni upis (uknjiba, predbiljeba, zabiljeba). U tom se dijelu prijedlog smatra kao prijedlog za upis u smislu lanaka 95. do 105. ZZK kojom se moraju priloiti isprave na osnovi kojih se po ZZK moe dopustiti zatraeni upis. O tom e se prijedlogu za upis odluivati nakon okonanja ispravnog postupka prije svih kasnijih predmeta i podnesaka (lanak 201. stavak 2. ZZK).

(4) Prijedlogu treba priloiti isprave iz kojih proizlazi opravdanost pokretanja pojedinanog ispravnog postupka, tj. javne ili javnoovjerovljene isprave kojima se dokazuje osnovanost prijedloga (npr. isprave o prijenosu ili osnivanju knjinih prava u korist podnositelja prijedloga koje ne ispunjavaju sve pretpostavke za valjanost tabularne isprave, izvaci iz katastra zemljita o posjedniku nekretnine, javnoovjerovljene izjave zemljino-knjinog vlasnika ili njegovih nasljednika kojima se potvruje pravo predlagatelja i sl.).

(5) Ako bi se u ispravnom postupku morali promijeniti podaci u posjedovnici glede povrine, oblika, broja, izgraenosti pojedinih dijelova zemljinoknjinog tijela, prijedlogu treba priloiti prijavni list katastra o nastaloj promjeni.

(6) Prijedlog se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sve osobe kojima se po odredbama ZZK i Poslovnika mora dostaviti.

(7) S prijedlogom na temelju kojega je doneseno rjeenje o pokretanju ispravnog postupka postupa se u daljnjem tijeku ispravnog postupka kao s prigovorom odnosno prijavom podnesenom u ispravnom postupku.

lanak 110.

(1) Na temelju rjeenja zemljinoknjinog suda o otvaranju pojedinanog ispravnog postupka u natpisu zemljinoknjinog uloka zabiljeit e se da je otvoren pojedinani ispravni postupak. Ta e se zabiljeba izbrisati po slubenoj dunosti kad protekne rok od trideset dana od zakljuenja rasprave za ispravak.

(2) Protiv rjeenja o otvaranju pojedinanog ispravnog postupka nije doputena posebna alba, to ne sprjeava osobe koje za to imaju pravni interes da svoja prava ostvaruju u tijeku ispravnog postupka odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadlenim tijelom.

lanak 111.

(1) Kad se otvori pojedinani ispravni postupak, zemljino-knjini sud e po slubenoj dunosti, bez odgaanja objaviti javnim oglasom:

- da je glede zemljinoknjinog uloka br. -----, katastarska opina --------- u kojem su u korist ----------- (podaci o knjinom vlasniku) upisana zemljita (katastarsle estice) broj ------ na prijedlog ---------- (podaci o predlagatelju) otvoren pojedinani ispravni postupak kojim predlagatelj zahtijeva da se u navedenom uloku provedu i isprave sljedei upisi: --------- ------------------ (navesti sve navode iz prijedloga glede upisa koji se zahtijevaju u svezi zemljinoknjinog uloka, a po potrebi navesti i nacrt ispravljenog zemljinoknjinog uloka);

- da se sve osobe koje se protive da se zemljinoknjini uloak na predloeni nain ispravi, koje smatraju da bi u zemljinoknjini uloak trebalo upisati neto to nije predloeno ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljinoknjinbom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u odreenom roku (rok za ispravak) iji poetak i kraj moraju u oglasu biti izriito navedeni odreivanjem kalendarskog dana.

(2) Rok za podnoenje prigovora ili prijava ne moe biti krai od trideset niti dulji od 6 mjeseci (lanak 200. stavak 2. ZZK).

(3) Oglas e se, osim u "Narodnim novinama" i na oglasnoj ploi suda, na troak predlagatelja objaviti i u sredstvima javnog priopavanja te drugim nainima djelotvornog obavjetavanja (npr. u lokalnim novinama, na lokalnoj radiopostaji, na oglasnoj ploi opine, grada i sl.).

lanak 112.

(1) Rjeenje o otvaranju pojedinanog ispravnog postupka, zajedno s primjerkom prijedloga za otvaranje pojedinanog ispravnog postupka i primjerkom oglasa, osobno e se i bez odgaanja dostaviti svim osobama u iju su korist u zemljinoknjinom uloku glede koga se provodi pojedinani ispravni postupak provedeni zemljinoknjini upisi.

(2) Ako bi se u ispravnom postupku trebali ispraviti upisi u posjedovnici zbog diobe pojedinih zemljita, otpisa ili pripisa iz drugih zemljinoknjinih uloaka, rjeenje e se dostaviti i svim osobama u iju su korist provedeni zemljinoknjini upisi u zemljinoknjinim ulocima u kojima su upisana zemljita koja su obuhvaena promjenama koje bi trebalo provesti u posjedovnici (npr. zemljita koje bi u cijelosti ili djelomino trebalo pripisati u posjedovnicu zemljinoknjinog uloka glede koga se vodi pojedinani ispravni postupak i sl).

(3) Rjeenje o osobama navedenim u stavcima 1. i 2. ovog lanka dostavlja iskljuivo radi bolje obavijesti. injenica da je dostava neuredno ili da nije uope provedena ne daje prava samo zbog toga osporavati valjanost upisa provedenih u ispravnom postupku.

(4) Rok za podnoenje prijava ili prigovora i u odnosu na osobe kojima je rjeenje temeljem stavaka 1. i 2. ovog lanka osobno dostavljeno tee od dana odreenog javnim oglasom, na to e se u rjeenju izriito upozoriti.

(5) Rjeenje o otvaranju pojedinanog ispravnog postupka dostavit e se i ovrnom odjelu opinskog suda koji je bio mjesno nadlean za provedbu postupka ovrhe i osiguranja osnivanjem tereta koji su inae predmet upisa u zemljinu knjigu, a osnovani su na zemljitima upisanim u zemljinoknjini uloak glede kojih se vodi pojedinani ispravni postupak. Ovrni sud duan je dostaviti rjeenja o odreivanju ovrhe ili takvih mjera osiguranja donesenih protiv osobe u iju bi se korist u pojedinanom ispravnom postupku trebalo upisati vlasnitvo zemljinoknjinog tijela. S dostavljenim rjeenjima postupa se kao s prijavama i prigovorima podnesenim u roku za ispravak.

lanak 113.

(1) Glede podnesenih prijava i prigovora primjenjuju se odredbe lanka 188. ZZK o obliku i sadraju prijave i prigovora te o zabiljebi prijave i prigovora.

(2) S prijedlogom za pokretanje ispravnog postupka postupa se kao da je prijava ili prigovor podnesen u roku za ispravak, a zabiljeba prijave i prigovora (lanak 188. stavak 2. i 3. ZZK) provest e se po slubenoj dunosti istodobno s provedbom zabiljebe da je otvoren pojedinani ispravni postupak.

lanak 114.

(1) Na raspravu za ispravak, odluivanje o prijavama i prigovorima, na provedbu upisa u pojedinanom ispravnom postupku, te na tubu za ispravak primjenjuju se pravila iz lanaka 191. - 197. ZZK.

(2) Upisi provedeni u zemljinoknjinom uloku prije pokretanja pojedinanog ispravnog postupka koji nisu ispravljeni, promijenjeni ili izbrisani na osnovi odluke koju je sud donio na raspravi za ispravak imaju sve uinke zemljinoknjinih upisa, i to od asa njihove provedbe.

DIO ETVRTI

POLAGANJE ISPRAVA

Ope odredbe

lanak 115.

(1) Polaganje isprava je postupak u kojem se u zbirku poloenih isprava polau sve isprave koje po ZZK mogu biti temelj za provedbu zemljinoknjinih upisa (uknjibe, predbiljebe, zabiljebe), a odnose se na zemljita koja nisu upisana ni u jednoj zemljinoj knjizi odnosno za koja zemljina knjiga nije osnovana, ili je unitena ili je nestala uslijed rata ili elementarnih nepogoda.

(2) U zbirku poloenih isprava polau se i javne ili javnoovjerovljene isprave kojima je po Ovrnom zakonu odreena provedba ovrhe ili mjera osiguranja na zemljitu koje nije upisano u zemljinu knjigu.

(3) Kad je polaganje isprave u zbirku poloenih isprava pretpostavka stjecanja, promjene i prestanka prava na neupisanim zemljitima odreuje poseban zakon.

(4) Ne smatra se da zemljite koje ima odreeni katastarski broj (katastarska estica) nije upisano u zemljinu knjigu samo zbog toga to u zemljinoj knjizi osnovanoj za katastarsku opinu u kojoj zemljite lei u posjedovnici zemljinoknjinog uloka u kojem je upisano zemljite tog katastarskog broja nije provedena promjena njegova oblika, povrine ili izgraenosti.

lanak 116.

(1) Za provedbu postupka polaganja isprava mjesno je nadlean sud na ijem se podruju nalazi zemljite.

(2) Na polaganje isprava na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe ZZK i Poslovnika ako nije to posebno odreeno.

Prijedlog za polaganje

lanak 117.

(1) Glede prijedloga za polaganje isprave primjenjuju se na odgovarajui nain odredbe ZZK o prijedlogu za upis u zemljinu knjigu, s time da u prijedlogu za polaganje isprave zemljite mora biti oznaeno katastarskim brojem i nazivom katastarske opine u kojoj lei.

(2) S prijedlogom za upis u zemljinu knjigu koji se odnosi na zemljite koje nije upisano u zemljinu knjigu postupat e se kao s prijedlogom za polaganje isprave.

Prilozi

lanak 118.

(1) Prijedlogu za polaganje isprave mora se priloiti izvadak iz katastarskog plana o poloaju, obliku i povrini zemljita.

(2) Prijedlogu za polaganje isprave mora se priloiti izvornik ili ovjerovljeni prijepis isprave ije se polaganje zahtijeva. Isprava mora ispunjavati sve ope pretpostavke odreene pravilima ZZK glede isprave (lanak 43. i 44. ZZK) te posebne pretpostavke kad se zahtijeva polaganje isprave s pravnim uincima uknjibe (lanak 52.-55. ZZK), s time da umjesto pristanka za uknjibu (lanak 54. stavak 1. toka b ZZK) isprava mora sadravati doputenje za polaganje isprave. Ako je u ispravi dano doputenje za uknjibu glede zemljita koje nije upisano u zemljinu knjigu, smatra se da je time dano i doputenje za polaganje isprave.

(3) Kad se zahtijeva polaganje isprave s pravnim uincima neke odreene zabiljebe, isprava mora ispunjavati pretpostavke koje mora imati isprava na osnovi koje se u zemljinim knjigama moe provesti ta zabiljeba.

(4) Prijedlogu za polaganje isprave mora se priloiti i javna ili javnoovjerovljena isprava kojom se dokazuje ili barem ini vjerojatnim da je osoba koja je dala pristanak za polaganje odnosno protiv koje se provodi postupak polaganja isprave, vlasnik zemljita odnosno da je nositelj prava glede koga se zahtijeva polaganje isprave. Tu ispravu moe zamijeniti i javnoovjerovljena izjava ili izjava dana usmeno na zapisnik kod suda u kojoj ta osoba izjavljuje da je vlasnik zemljita.

(5) Kad se zahtijeva polaganje isprave kojom je po odredbama Ovrnog zakona odreena ovrha ili mjera osiguranja na zemljitu koje nije upisano u zemljinoj knjizi, umjesto isprava navedenih u stavku 4. ovog lanka dovoljno je priloiti ispravu kojom je po lanku 125. Ovrnog zakona dokazano vlasnitvo odnosno pljenidbeni popis.

Kartoni zemljita

lanak 119.

(1) Za svako zemljite glede kojega je poloena neka isprava vodi se poseban karton (zk. obr. br. 18) u koji se upisuje zemljite s oznakama iz katastra zemljita (broj, povrina, izgraenost), naziv katastarske opine u kojoj lei, brojevi pod kojima su isprave glede tog zemljita poloene u zbirku poloenih isprava.

(2) Kartoni se vode po katastarskim brojevima zemljita.

(3) Kartoni se vode u obliku kartoteke, i to odvojeno za svaku katastarsku opinu.

(4) Za svako se zemljite vodi samo jedan karton koji se otvara kad se zatrai prvo polaganje isprave glede tog zemljita. Sva kasnija polaganja glede tog zemljita upisuju se u isti karton.

(5) Za zemljite glede koga je prvi put zatraeno polaganje isprave karton e se otvoriti im sud zaprimi prijedlog za polaganje isprave.

Zbirka poloenih isprava

lanak 120.

(1) U zbirku poloenih isprava ulau se isprave glede kojih je doputeno polaganje.

(2) Za voenje zbirke poloenih isprava primjenjuju se pravila ovoga Poslovnika i ZZK.

Pomoni popis osoba

lanak 121.

(1) Glede zemljita upisanih u kartone jedne katastarske opine vodi se abecedni popis osoba u iju je korist provedeno polaganje.

(2) Popis se vodi u obliku kartoteke, i to tako da se za svaku osobu vodi poseban odvojeni karton (zk. obr. br. 19) u koji se upisuju prava za koja je u njihovu korist provedeno polaganje te brojevi pod kojima su poloene isprave u zbirku poloenih isprava.

(3) Za svaku se osobu vodi samo jedan karton koji se otvara kad se u korist te osobe prvi put provede polaganje isprave. Sva kasnija polaganja isprava u korist te osobe upisuju se u isti karton. Ako na kartonu nema vie mjesta za upise, upisi e se provoditi u dopunskom kartonu, koji se kao takav mora oznaiti.

Urudbeni brojevnik predmeta polaganja isprava

lanak 122.

Za upisivanje predmeta povodom prijedloga za polaganje isprava vodi se poseban urudbeni brojevnik (ZP) uz odgovarajuu primjenu odredbi Poslovnika o urudbenom brojevniku zemljinoknjinih podnesaka (lanak 56.-58. Poslovnika).

Razgledanje poloenih isprava, izvaci, prijepisi, slubene potvrde

lanak 123.

Svako moe zahtijevati uvid u urudbeni brojevnik, kartone, pomoni popis osoba, zbirku poloenih isprava. Uvid se moe ostvariti samo u nazonosti voditelja zemljine knjige, pri emu se na odgovarajui nain primjenjuju odredbe ZZK i Poslovnika o razgledanju zemljine knjige, izdavanju izvadaka, prijepisa i slubenih potvrda.

Postupanje s prijedlozima za polaganje

lanak 124.

(1) Prijedlozi za polaganje isprave oznauju se oznakom spisa, koja se sastoji od kratice naziva urudbenoga brojevnika (PZ) u koji je upisan, rednog broja upisa u urudbenom brojevniku i posljednjih dvaju brojeva godine u kojoj je unesen u urudbeni brojevnik (npr. PZ-23/97).

(2) Prvenstveni red prijedloga za polaganje isprava odreuje se po odredbama ZZK o prvenstvenom redu (lanak 45. stavak 1. ZZK), pri emu se na odgovarajui nain primjenjuju odredbe Poslovnika o biljeci o primitku na zemljinoknjinim dopisima (lanak 54. i 55. Poslovnika).

(3) Kad se prijedlog odnosi na polaganje isprave glede zemljita za koje jo nije otvoren karton, novi e se karton otvoriti istodobno s ispunjavanjem stupaca 1-5 urudbenoga brojevnika koji se ispunjavaju po primitku prijedloga za polaganje isprave po odredbama lanka 57. Poslovnika.

(4) U kartonu e se obinom pisaljkom uiniti vidljivim dan i vrijeme kad je zemljinoknjinom sudu stigao prijedlog za polaganje te broj urudbenoga brojevnika pod kojim je zaprimljen prijedlog (plomba, lanak 98. stavak 1. ZZK, lanak 57. stavak 3. i 4. Poslovnika).

(5) Ako se jednim podneskom zahtijeva i zemljinoknjini upis i polaganje isprave, podnesak e se zaprimiti i kao zemljinoknjina stvar, s tim da e se ispravi priloiti dva prijepisa isprave; jedan za zbirku isprava u zemljinoj knjizi, a drugi za zbirku poloenih ugovora.

Izvjetaj

lanak 125.

(1) Nakon to se ispune stupci 1.-5. urudbenoga brojevnika, usporedit e se prijedlog za polaganje isprave sa zemljino-knjinim stanjem i stanjem kartona, kako bi se utvrdilo odnosi li se isprava na zemljite koje nije upisano ni u jednoj zemljinoj knjizi te je li za odnosno zemljite ve otvoren poseban karton. O rezultatu usporedbe sastavit e se kratki pismeni izvjetaj.

(2) Izvjetaj se mora napisati na prijedlogu za polaganje ili na odvojenom listu, mora biti datiran i potpisan od osobe koja ga je nainila.

Odluivanje o prijedlogu

lanak 126.

(1) Na odluivanje o prijedlogu za polaganje isprave na odgovarajui se nain primjenjuju pravila ZZK o odluivanju o prijedlogu za upis (lanak 106-111. ZZK), te odredbe Poslovnika o odluivanju o zemljinoknjinom podnesku (lanak 62.-68.).

(2) Kad je zemljite upisano u zemljinoj knjizi, prijedlog za polaganje isprave e se odbiti.

(3) Ako se prijedlog ne odbije primjenom stavka 2. ovog lanka, zemljinoknjini sud e, nakon to je pregledao prijedlog za polaganje i priloge, dopustiti polaganje ako:

- nema osnove za sumnju u to jesu li osobe protiv kojih se zahtijeva polaganje sposobne raspolagati predmetom na koji se polaganje odnosi, niti u to je li osoba koja je prijedlog podnijela na to ovlatena,

- utemeljenost prijedloga proizlazi iz sadraja podnesenih isprava i

- isprave imaju potrebni oblik.

(4) Glede polaganja isprava ne primjenjuju se pravila Zakona o zemljinim knjigama o knjinom predniku (lanak 40. do 42. ZZK).

Provedba

lanak 127.

(1) Za provedbu polaganja isprava na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe Poslovnika o provedbi upisa (lanak 69. do 91. Poslovnika) ako nije to drugo odreeno.

(2) Polaganje se provodi upisom u karton koji se vodi za zemljite na koga se isprava odnosi na mjestu gdje je u kartonu provedena plomba.

(3) Upis mora sadravati podatke o osobi u iju je korist provedeno polaganje, vrsti upisa, podatke o ispravi koja je poloena, bitni sadraj prava, datum i broj pod kojim je prijedlog za upis stigao zemljinoknjinom sudu, te datum donoenja rjeenja o doputenju polaganja.

(4) Ako je prijedlog za polaganje odbijen, odbijeni e se prijedlog zabiljeiti.

(5) Ako na kartonu nema vie mjesta za provedbu upisa, upisi e se provoditi u dopunskom kartonu, koji se kao takav mora oznaiti.

(6) Nakon provedbe upisa u kartonu na ispravi e se uiniti vidljivim da je polaganje obavljeno, a isprava e se uloiti u zbirku isprava, pri emu se na odgovarajui nain primjenjuju pravila Poslovnika o ulaganju isprava u zbirku isprava (lanak 90. i 91. Poslovnika).

(7) Ako je prijedlogu udovoljeno, u popisu osoba e se upisati pravo glede kojega je poloena isprava.

DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

I. Glava

Povezivanje zemljine knjige i knjige poloenih ugovora

lanak 128.

(1) Od stupanja na snagu Poslovnika, knjiga poloenih ugovora osnovana Pravilnikom o ustrojavanju i voenju knjige poloenih ugovora ("Narodne novine", broj 42/91, 16/94) dio je zemljine knjige koja se vodi za katastarsku opinu za koju se vodi knjiga poloenih ugovora.

(2) Poduloci knjige poloenih ugovora su poduloci zemljinoknjinog uloka u kojem je upisano zemljite na kojem je izgraena zgrada glede ijih su posebnih dijelova osnovani poduloci u knjizi poloenih ugovora.

(3) Upisi provedeni u podulocima prije povezivanja zemljine knjige i knjige poloenih ugovora odnose se na suvlasniki dio cijelog zemljinoknjinog tijela koji pripada pojedinom suvlasniku s ijim je suvlasnikim dijelom povezano vlasnitvo posebnog dijela nekretnine.

lanak 129.

(1) S prijedlozima za upis u knjigu poloenih ugovora podnesenim do stupanja na snagu Poslovnika postupat e se kao s prijedlozima za upis u zemljinu knjigu.

(2) Istodobno s provedbom upisa iz stavka 1. ovog lanka po slubenoj e se dunosti postupiti po odredbama Poslovnika o povezivanju zemljine knjige i knjige poloenih ugovora.

(3) Daljnji upisi glede posebnog dijela nekretnine provodit e se u poduloku knjige poloenih ugovora po pravilima ZZK o upisima u poduloak (lanak 20. stavak 4.-7. ZZK), Poslovnika i Pravilnika o ustrojavanju i voenju knjige poloenih ugovora, s time da se ti upisi smatraju upisima provedenim u glavnom zemljinoknjinom uloku. Pri odluivanju o prijedlogu za upis u poduloak bit e mjerodavno stanje u glavnom zemljino-knjinom uloku i u poduloku.

lanak 130.

(1) Voditelj zemljinih knjiga uz pristanak zemljino-knjinog suca nainit e plan povezivanja zemljine knjige i knjige poloenih ugovora po katastarskim opinama. Pri odreivanju redoslijeda katastarskih opina preporuuje se da se povezivanje provede prvo za one katastarske opine u kojima se provodi vie upisa u knjigu poloenih ugovora. Preporuuje se da rok za povezivanje zemljine knjige i knjige poloenih ugovora bude to je mogue krai (npr. est mjeseci do godinu dana).

(2) Na poslovima povezivanja zemljine knjige i knjige poloenih ugovora mogu, pored zemljinoknjinih slubenika, u skladu s Poslovnikom i Sudskim poslovnikom raditi i drugi zaposlenici suda, a po potrebi i vanjski suradnici.

lanak 131.

(1) Povezivanje zemljine knjige i knjige poloenih ugovora provodi se na nain da se u zemljinoj knjizi u kojoj je upisano zemljite na kojem je izgraena zgrada provodi promjena izgraenosti zemljita te upisuju vlasnici posebnih dijelova nekretnine po pravilima ZZK i Poslovnika o upisu vlasnitva posebnih dijelova nekretnine koji su povezani s odgovarajuim suvlasnikim dijelom nekretnine.

(2) Zemljinoknjini sud e po slubenoj dunosti u posjedovnici provesti promjenu izgraenosti zemljita nastalu graenjem zgrade. Promjena izgraenosti provest e se prema podacima iz knjige poloenih ugovora (odjeljak AI poduloka), i to bez prijavnog lista katastra. Ako podaci o zemljitu u zemljinoj knjizi ne odgovaraju podacima o zemljitu u poduloku, po slubenoj e se dunosti od katastra zemljita zatraiti potvrda o identifikaciji zemljita.

(3) U posjedovnici zemljinoknjinog uloka u kojem je upisano zemljite uinit e se vidljivim svi brojevi poduloaka u kojima su u knjizi poloenih ugovora upisani posebni dijelovi nekretnine. Upisi poduloaka provode se po pravilima ZZK i Poslovnika o oznaavanju poduloaka u posjedovnici.

(4) Zemljinoknjini sud e po slubenoj dunosti u vlastovnicu zemljinoknjinog uloka u kojem je upisano zemljite na kojem je izgraena zgrada upisati vlasnitvo posebnog dijela nekretnine u korist osoba koje su u knjizi poloenih ugovora upisane kao vlasnici posebnih dijelova. Upisi se provode po pravilima ZZK i Poslovnika o upisu vlasnitva posebnih dijelova nekretnina koji su povezani s odgovarajuim suvlasnikim dijelom nekretnine. Dok se ne odrede suvlasniki dijelovi, u korist svakog suvlasnika upisat e se da je njegov suvlasniki dio jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika.

(5) Uz ime svakog suvlasnika navest e se broj poduloka u kojem je u knjizi poloenih ugovora upisano njegovo vlasnitvo. U poduloku e se uiniti vidljivim da je suvlasnik upisan u zemljinoj knjizi, uz navoenje zemljinoknjinog uloka. Ako se zemljina knjiga i knjiga poloenih ugovora ne vodi za istu katastarsku opinu, u uloku odnosno poduloku navest e se i nazivi katastarskih opina.

(6) Glede onih posebnih dijelova nekretnine za koje u knjizi poloenih ugovora nije otvoren poduloak, kao vlasnik upisat e se osoba u iju je korist u zemljinoj knjizi upisano pravo vlasnitva odnosno pravo na zemljitu u drutvenom vlasnitvu koje se po Zakonu o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima pretvorilo u pravo vlasnitva.

lanak 132.

(1) Rjeenje o upisu vlasnitva posebnih dijelova nekretnine u zemljinu knjigu provedeno po odredbama lanka 131. Poslovnika dostavlja se po pravilima ZZK i Poslovnika svim osobama u iju je korist upisano suvlasnitvo u zemljinoj knjizi.

(2) Rjeenje o upisu objavit e se na oglasnoj ploi suda s preporukom neupisanim suvlasnicima da zatrae upis suvlasnitva u svoju korist zajedno s uputom o nainu odreivanja suvlasnikih udjela na nekretnini. Rjeenje e se istaknuti i na oglasnoj ploi svakog ulaza zgrade glede ijih je posebnih dijelova provedeno povezivanje zemljine knjige i knjige poloenih ugovora.

lanak 133.

Povezivanje zemljine knjige i knjige poloenih ugovora na nain odreen lancima 128. do 131. Poslovnika provest e se i na zahtjev bilo kojeg vlasnika posebnog dijela nekretnine glede ijeg je posebnog dijela nekretnine otvoren poduloak u knjizi poloenih ugovora.

lanak 134.

(1) Vlasnitvo posebnog dijela zgrade koje je povezano s odgovarajuim suvlasnikim dijelom nekretnine, a glede kojeg jo nije otvoren poduloak u knjizi poloenih ugovora, upisat e se u zemljinoj knjizi na zahtjev jednog ili vie suvlasnika po pravilima ZZK i Poslovnika o upisu vlasnitva posebnog dijela nekretnine. Ako suvlasniki dijelovi nisu odreeni, u korist svih suvlasnika upisuje se da je njegov suvlasniki dio jednako velik kao dijelovi ostalih suvlasnika dok se ne utvrdi drukije (lanak 370. stavak 4. i 6. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima). Uz prijedlog za upis vlasnitva posebnog dijela zgrade prilau se isprave koje je po Zakonu o zemljinim knjigama potrebno priloiti za provedbu uknjibe odnosno predbiljebe.

(2) Kad u zemljinoj knjizi nije upisana zgrada, prije ili istodobno s upisima zatraenim po stavku 1. ovog lanka provest e se u posjedovnici promjena izgraenosti zemljita nastala izgradnjom zgrade. Promjena se provodi na temelju prijavnog lista katastra o promjeni izgraenosti zemljita.

(3) Kad se zahtijeva upis vlasnitva posebnog dijela nekretnine u zemljinu knjigu, a zgrada do tada nije bila upisana odnosno upisana zgrada nije etairana, voditelj zemljine knjige ispitat e je li za neki posebni dio zgrade u knjizi poloenih ugovora ve otvoren poduloak. Ako je glede nekog posebnog dijela nekretnine ve u knjizi poloenih ugovora otvoren poduloak, na odgovarajui se nain primjenjuju pravila o povezivanju zemljine knjige i knjige poloenih ugovora.

(4) Kad upis vlasnitva posebnog dijela zgrade nisu zatraili svi suvlasnici nekretnine, kao suvlasnici dijelova za koje je osnovan poduloak u knjizi poloenih ugovora upisat e se osobe u iju je korist upisano vlasnitvo, a kao suvlasnik ostalog dijela nekretnine upisat e se osoba u iju je korist u zemljinoj knjizi upisano pravo vlasnitva odnosno pravo na zemljitu u drutvenom vlasnitvu koje se po Zakonu o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima pretvorilo u pravo vlasnitva.

lanak 135.

Na dostavu rjeenja o upisu donesenog po pravilima lanka 133. Poslovnika na odgovarajui se nain primjenjuju pravila Poslovnika o dostavi rjeenja i objavljivanju oglasa iz lanka 132. Poslovnika.

lanak 136.

Upisi vlasnitva posebnog dijela nekretnine provedeni u zemljinoj knjizi zabiljebom smatraju se da su provedeni uknjibom i na njih se primjenjuju sve odredbe ZZK i Poslovnika koje vrijede za uknjibu.

II. Glava

ZAVRNE ODREDBE

1. Izvaci iz zemljine knjige glede upisa pretvorenih prava na nekretninama u drutvenom vlasnitvu

lanak 137.

Dok se u zemljinoj knjizi ne provedu promjene nastale pretvorbom prava upravljanja, koritenja i raspolaganja na nekretninama u drutvenom vlasnitvu odnosno prava koritenja ili prvenstvenog prava koritenja na neizgraenom graevinskom zemljtu u pravo vlasnitva (lanak 360. i 361. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima), u izvacima e se umjesto tih prava upisivati pravo vlasnitva u korist osobe u iju je korist bilo upisano pravo na nekretnini u drutvenom vlasnitvu (lanak 360. stavak 4., lanak 361. stavak 3. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima). Uz takav e se upis na izvatku naznaiti lanak Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima na temelju kojeg je provedena pretvorba.

2. Stupanje na snagu

lanak 138.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-01/96-01/21
Urbroj: 514-02-02/1-97-2
Zagreb, 23. srpnja 1997.

Ministar
Miroslav eparovi, v. r.